ภาพกิจกรรม / จิตอาสา

พล.ต.ประมวล  จันทร์ศรี ผู้อำนวยการส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้นำกำลังพลส่วนวิชาทหารฯ ร่วมกันทาสี โรงเรียนวัดสุตธรรมมาราม

ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 0-3739-3010-4 หรือ 0-2241-2691-4 , E-mail : webadmin@crma.rta.mi.th