ภาพการฝึกภาคสนาม นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ปีการศึกษา 2563

แถลงแผนการฝึก
บวงสรวง ร.5
เปิดการฝึก
ส่งทางอากาศ
การรบแบบจู่โจม
บุคคลทำการรบ
อาวุธประจำกาย
ช่างสนาม
ขับรถยนต์ทหาร
คชรน.
สศ.