รวมภาพการฝึก ปี63 / แถลงแผนการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2563

พล.ท. จิรเดช  กมลเพ็ชร ผบ.รร.จปร เป็นประธานในพิธิแถลงแผนการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อ 20 ธ.ค. 63