รวมภาพการฝึก ปี 63 / ฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ

นนร.ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 70 ฝึกภาคสนามหลักสูตรส่งทางอากาศ เมื่อวันที่ 4 – 29 ม.ค. 64 ณ ศสพ. จว.ลพบุรี