นโยบาย

ดำเนินงานตามนโยบายของ รร.จปร. และกรอบความต้องการ นนร. ของ ทบ. โดยร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม ดังนี้

1) ให้มีการจัดการฝึกศึกษาวิชาทหารที่เป็นเลิศ เพื่อให้ นนร. เป็นนายทหารชั้นดีตามความต้องการของกองทัพบก
2) ปลูกฝังให้กำลังพลและ นนร. น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
3) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้หลัก 5 ส. ที่คนไทยไม่รู้จัก มาปรับปรุงการดำเนินการและพื้นที่หน่วยรับผิดชอบ
ภารกิจ/พันธกิจ
สวท.รร.จปร. มีหน้าที่ฝึกศึกษาให้ นนร. มีความรู้ทางวิชาด้านการทหาร สามารถเป็นผังคับบัญชาและนำหน่วยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่วนช่วยในการพัฒนากองทัพและประเทศชาติ
ปรัชญา
ล้ำเลิศวิชาทหาร เชี่ยวชาญยุทธวิธี ภักดีต่อแผ่นดิน
ปณิธาน
มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้มีความรู้ด้านการทหาร มีสติปัญญา เป็นนำหน่วย และสามารถนำหน่วยระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิสัยทัศน์
ส่วนวิชาทหาร เป็นกลไกในการฝึกศึกษาด้านวิชาทหาร ที่มีคุณภาพ ทันสมัย ก้าวทันต่อเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนนายร้อยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- มีความรู้ด้านการทหารในระดับที่สามารถเป็นผู้นำหน่วยทหารในระดับหมวดได้
  - มีความรู้พื้นฐานของเหล่าต่าง ๆ ทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี ตลอดจนวิทยาการอย่างกว้าง ๆ ที่จำเป็นต่อการรับราชการในช่วงแรก และมีพื้นฐานเพียงพอในการศึกษาเพิ่มเติมจากโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการต่อไป
  - มีอุดมการณ์ เสียสละ อุทิศตนทำงานเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน
  - มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพด้านการทหารที่มีคุณภาพ ทันสมัย ก้าวท้ันต่อการเปลี่ยนแปลง
  เอกลักษณ์
  ความเป็นทหารอาชีพ
  อัตลักษณ์
  นักรบ ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้นำหน่วยทหาร
  จุดเน้น
  ผู้บังคับหมวดที่สามารถนำหน่วยเข้าทำการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  จุดเด่น
  รอบรู้วิชาทหาร สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  สัญลักษณ์หน่วย
 
  ภาพพระนเรศวรทรงช้างศึกสีทองบนพื้นสีน้ำเงิน เส้นรอบวงกลมสีเหลืองบนพื้นแดง โดยมีชื่อนามหน่วยเป็นภาษาไทย "ส่วนวิชาทหาร" สีเหลืองอยู่ด้านบน และภาษาอังกฤษ "MILITARY SCIENCE DIVISION อยู่ด้านล่าง
  - ภาพพระนเรศวรทรงช้างศึก หมายถึง สัญลักษณ์ของนักรบที่ใช้กลศึก และความกล้าหาญเอาชนะอริราชศัตรู
  - สีทอง หมายถึง คุณค่าของทหารที่มีความสำคัญยิ่ง
  - พื้สีน้ำเงิน หมายถึง สีประจำหน่วยของ สวท.รร.จปร.
  - เส้นรอบวงกลมสีเหลืองบนพื้นแดง เป็นสีประจำของ รร.จปร.
  การจัดการศึกษาด้านวิชาทหาร
  จัดการศึกษาในห้วงเดือน พ.ค. ถึงเพือน ธ.ค. ของทุกปี มีหน่วยกิตรวมกันทั้งสิ้น 45 หน่วยกิต และมีการฝึกภาคสนามในห้วงเดือน ม.ค. ถึงเดือน มี.ค. ของปีถัดไป เป็นการฝึกที่มุ่งขยายผลต่อจากการศึกษา และกำหนดแนวทางการจัดการตฝึกและศึกษา ดังนี้
 
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1
ฝึกและศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นในระดับบุคคลและหัวหน้าชุด ได้แก่ กองทัพบกและเหล่าทหาร อาวุธประจำกาย การติดต่อสื่อสารเบื้องต้น ป้อมสนาม เครื่องกีดขวาง การพราง วัตถุระเบิดและการทำลาย การอ่านแผนที่ การข่าวเบื้องต้น สุขศาสตร์ทหาร การป้องกันเคมี ชีวะ รังสี และนิวเคลียร์ และบุคคลทำการรบและยุทธวิธีขั้นพื้นฐาน
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2
ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมู่ ได้แก่ อาวุธประจำหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์ การใช้ยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า การปฏิบัติการของทหารช่าง การขับรถยนต์ทหาร ปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน และยุทธวิธีขั้นพื้นฐาน
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3
ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมวด และความรู้ในวิทยาการแขนงอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติการทางทหาร ได้แก่ ประวัติศาสตร์การสงครามสากลและไทย ภูมิศาสตร์ทหาร การสื่อสารทางยุทธวิธี ยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด ยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด และหลักสูตรส่งทางอากาศ
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4
ฝึกและศึกษาวิชาทหารในเรื่องที่จำเป็นและความรู้ในวิทยาการแขนงอื่น ๆ ที่จำเป็นในการเป็นผู้นำหน่วย ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการ การเขียนและการบรรยายสรุปทางทหาร การปฏิบัติการพิเศษ การต่อสู้เบ็ดเสร็จ ทหารเรือ ทหารอากาศ และหน่วยงานความม้่นคง และหลักสูตรส่งทางอากาศ
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5
ฝึกและศึกษาวิชาทหารเพิ่มเติมในเรื่องที่จำเป็นอื่น ๆ ในการรับราชการ และการฝึกเพิ่มเติมพิเศษสำหรับผู้บังคับหน่วย ได้แก่ ระเบียบงานสารบรรณและสิทธิกำลังพล การปฏิบัติการข่าวสาร การส่งกำลังบำรุง การศึกษาดูงานกองทัพภาค การศึกษาความรู้และการฝึกปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยตามเหล่าที่เหลือรับราชการ การเตรียมเป็นผู้ฝึกทหารใหม่ การใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิด การปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ และหน่วยทหารขนาดเล็ก
การฝึกพิเศษของนักเรียนนายร้อย
นอกจากการฝึกและศึกษาตามปกติแล้ว ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้กำหนดให้มีการฝึกพิเศษเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางทหาร และเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ ได้แก่ การยิงปืนด้วยเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง การกระโดดหอสูง 34 ฟุต การโรยตัวจากหน้าผาจำลองและหน้าผาจริง การทดสอบในสนามผู้นำหน่วย การฝึกรบปะทะ การฝึกและทดสอบความชำนาญการทางทหาร และการฝึกและทดสอบผู้ชำนาญการทหารราบ

 

  สารบัญ
  ตอนที่ 1 บทนำ
  ตอนที่ 2 สรุปวิชาทหาร
  ตอนที่ 3 แถลงหลักสูตร
  ตอนที่ 4 ขอบเขตการสอน
   
   
     
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ : มคอ.
     
  คำนำ
  ข้อมูลพื้นฐานของส่วนวิชาทหาร
  ผลการดำเนินงาน
  สรุปผลการประเมิน
  ภาคผนวก
   
     
  คำนำ
  สารบัญ
  บทสรุปผู้บริหา
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
  สวนที่ 2 การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพ
  ส่วนที่ 3 ผลดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
  สรุปผลการตรวจสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
   
     
  คำนำ
  สารบัญ
  บทสรุปผู้บริหาร
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ส่วนที่ 2 การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพ
  ส่วนที่ 3 ผลดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
  สรุปผลการตรวจสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
   
     
  คำนำ
  สารบั
  บทสรุปผู้บริหาร
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ส่วนที่ 2 การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพ
  ส่วนที่ 3 ผลดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
  สรุปผลการตรวจสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
   

 

 

 

  คำนำ
  สารบัญ
  บทสรุปผู้บริหาร
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ส่วนที่ 2 การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพ
  ส่วนที่ 3 ผลดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
  สรุปผลการตรวจสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
   
     
  รายงานวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาวิชาทหารของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  คำนำ
  กิตติกรรมประกาศ, บทคัดย่อ
  สารบัญ
  บทที่ 1 บทนำ, บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย, บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล, บทที่่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
  แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
  ประวัติผู้วิจัย