- วิชากองทัพบกและเหล่าทหาร
  - วิชาการติดต่อสื่อสารเบื้องต้น
  - วิชาป้อมสนาม เครื่องกีดขวาง และการพราง
  - วิชาวัตถุระเบิดและการทำลาย
    - วิชาการข่าวเบื้องต้น
    - วิชาการอ่านแผนที่
    - วิชาอาวุธประจำกาย
    - วิชาบุคคลทำการรบและยุทธวิธีขั้นพื้นฐาน
     
  - วิชาอาวุธประจำหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์
  - วิชายุทธวิธีทหารราบระดับหมู่
  - วิชาการใช้ยุทธโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า
  - วิชาปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
    - วิชาหลักปฏิบัติการรบของทหารช่าง
     
  - วิชายุทธวิธีทหารราบระดับหมวด
  - วิชายุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด
  - วิชาภูมิศาสตร์ทหาร
  - วิชาการสื่อสารทางยุทธวิธี
    - วิชาประวัติศาสตร์การสงครามสากล
    - วิชาประวัติศาสตรฺ์การสงครามไทย
     
  - วิชาการปฏิบัติการพิเศษ
  - วิชาการต่อสู้เบ็ดเสร็จ
  - วิชาฝ่ายอำนวยการ
  - วิชาการเขียนและการบรรยายสรุปทางทหาร
    - วิชาทหารเรือ ทหารอากาศ และหน่วยงานความมั่นคง
     
  - วิชาการส่งกำลังบำรุง
  - วิชาการปฏิบัติการข่าวสาร
  - วิชาระเบียบงานสารบรรณและสิทธิกำลังพล