พลตรี องอาจ พิมพ์ทนต์
ผอ.สวท.รร.จปร.
 
   
  พันเอก ชุมพล พิมพาภรณ์ พันเอก กรีฑา ศรีลัด  
  รอง ผอ.สวท.รร.จปร. (1) รอง ผอ.สวท.รร.จปร. (2)  
       
พันเอก จิระเดช วงศ์สุวัฒน์ พันเอก สัญญา ยอดพรหมทอง พันเอก ฐานันตรีย์ เปาวรัตน์ พันเอก รัฏฐกรณ์ ไทยสีหราช พันเอก สนธิเดช พูลสวสดิ์
ผอ.กตก.สวท.รร.จปร. ผอ.กกลร.สวท.รร.จปร. ผอ.กสสก.สวท.รร.จปร. ผอ.กสสช.สวท.รร.จปร. อจ.ผอ.กสพศ.สวท.รร.จปร.
         
พันเอก ชัยณรงค์ แก้วประสิทธิ์ พันเอก ศรัณย์ภัทร พลศรี พ.อ.ณรงค์ พุมมา พันเอก ประดิพัทธ์ ประดุจพรม พ.อ. วรชาติ มีกระจ่าง
ผอ.กฝอ./ทป.สวท.รร.จปร. ผอ.กจตน.สวท.รร.จปร. ประจำ มทบ.๑๒ (ช่วยราชการ) อจ.หก.กปศ.สวท.รร.จปร. รอง ผอ.กตก.สวท.รร.จปร.
         
พ.อ.สิรภพ แก้วชนิด พ.อ.คมกฤช เวกชาลิกานน พ.อ.สิริชัย เอื้อบุณยะนันทน์ พ.อ.รณฤทธิ์ โคตะโน พ.อ.สุดใจ ฉ่ำศิริ
อจ.หน.ผร.กกลร.สวท.รร.จปร. อจ.หน.ผสพ.กสสช.สวท.รร.จปร. อจ.หน.ผม.กกลร.สวท.รร.จปร. อจ.หน.ผอว.กกลร.สวท.รร.จปร. อจ.หน.ผรพศ.กสพศ.สวท.รร.จปร.
         
พ.อ.ธนันวัฒน์ ธีระกิจเสถียร พ.อ.พิงการ สายจันทร์ พ.อ.อาทมาต เนติ พ.อ.นิมิตร ผ่องจิตร์ พ.อ.นิติ จิรัตฐิวรุฒน์กุล
อจ.หน.ผส.กสสก.สวท.รร.จปร. อจ.หน.ผขส.กสสช.สวท.รร.จปร. อจ.หน.ผคม.กสพศ.สวท.รร.จปร. อจ.หน.ผฝอ.กฝอ./ทป.สวท.รร.จปร. อจ.หน.กจตน.สวท.รร.จปร.
         
พ.อ.เวียงช้ย มุงบัง พ.อ.วิชัย อินศิริ พ.อ.เชษฐ ศรีจักรโคตร พ.อ.ไพศาล อุปพรรณ์ พ.อ.รณภัทร เชาวนเกตุ
ประจำ รร.จปร. (ช่วยราชการ) น.ประจำ ผบช. (ช่วยราชการ) ประจำ รร.จปร. (ช่วยราชการ) อจ.หน.ผป.กสสก.สวท.รร.จปร. อจ.หน.ผทป.กฝอ./ทป.สวท.รร.จปร.
         
       
พ.อ.เพชร ดวงพุฒ        
อจ.หน.ผสห.กสสช.สวท.รร.จปร.        
   
พ.ท.จักรกฤษณ์ แก้วพิลุน พ.ท.คมสันต์ ศาสน์ประดิษฐ์ พ.ท.สมภาร เสาวโร

พ.ท.สมพร จิตรตรง

พ.ท.วัชระ ขุนชิด
อจ.ผคม.กสพศ.สวท.รร.จปร. อจ.ผคม.กสพศ.สวท.รร.จปร. อจ.ผอว.กกลร.สวท.รร.จปร. อจ.กสพศ.สวท.รร.จปร. อจ.กจตน.สวท.รร.จปร.
         
พ.ท.สุรศักดิ์ กลิ่นขจร พ.ท.สัมพันธ์ แทนไธสง พ.ท.อำพร ศรีกงพาน พ.ท.สุภทัต บัวชุม พ.ท.ภัคดี ทัดจันทร์
อจ.กจตน.สวท.รร.จปร. อจ.กปศ.สวท.รร.จปร. อจ.ผช.กสสก.สวท.รร.จปร. อจ.กสพศ.สวท.รร.จปร. อจ.กสสช.สวท.รร.จปร.
         
พ.ต.ทินภัทร ลอยเลิศ พ.ต.ศรนรินทร์ กาญจนโนพินิจ พ.ต.เทพฤทธิ์ วงศ์ดภูมิ พ.ต.ปราบยุทธ ยศโต ร.อ.กิตติ กลิ่นหอม
อจ.กฝอ./ทป.สวท.รร.จปร. อจ.กจตน.สวท.รร.จปร. อจ.กจตน.สวท.รร.จปร. อจ.สวท.รร.จปร. รรก.อจ.สวท.รร.จปร.
         
   
ร.อ.ปวริศ ไชยลาโภ ร.อ.สุรชัย บุญลิขิต ร.ท.ฐปนรรฆ์ มณีเชษฐา    
รรก.อจ.สวท.รร.จปร. อจ.สวท.รร.จปร. อจ.กจตน.สวท.รร.จปร.    

 

   
ร.อ.ทรงธรรม แก้วอ่อง ร.อ.สมบัติ ดวงแก้ว ร.อ.พลพิศิษฐ์ ศิริประทุม ร.อ.ณรงค์ ขยันคิด ร.ต.สุรพงษ์ เชยจันทา
ประจำกอง กสสก.สวท.รร.จปร. ประจำกอง กสพศ.สวท.รร.จปร. ประจำกอง กจตน.สวท.รร.จปร. ประจำกอง กสสก.สวท.รร.จปร. ประจำกอง สวท.รร.จปร.
         
     
ร.ต.วีรศักดิ์ ภารา ร.ต.สกนธ์ ศุภลักษณ์      
ประจำกอง สวท.รร.จปร. นชง.สวท.รร.จปร.      

 

 
จ.ส.อ.สมหมาย พุทธา จ.ส.อ.ณัฐวัตร สุขนิน จ.ส.อ.สุชาติ ชูอาวุธ จ.ส.อ.ปรีชา รุ่งเรือง  
เสมียน สวท.รร.จปร. เสมียน สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร. เสมียน สวท.รร.จปร..  
         
จ.ส.อ.ปิยะรัตน์ อ่อนปาน จ.ส.อ.พิสิษฐ์ พรรณสมัย จ.ส.อ.สมบัติ กร่างใกล้ จ.ส.อ.สมชาติ จันทร์เอี่ยม จ.ส.อ.สุนิรันดร์ วงศ์ะนพิศุทธิ์
ครูฝึก สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร.    
         
จ.ส.อ.สมชาย กตัญญู จ.ส.อ.สุภาพ มะกรูดอินทร์ จ.ส.อ.ธานินทร์ ศีลอยู่ จ.ส.อ.นครินทร์ เวียงจันทร์ จ.ส.อ.วิทธวัช สัมมาเมฆ
ครูฝึก สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร. เสมียน สวท.รร.จปร.
         
จ.ส.อ.นที ปิ่นน้อย จ.ส.อ.กิตติกาญจน์ แสงณรงค์ไชย์ จ.ส.อ.วีระพงษ์ สุขบรม จ.ส.อ.ยืนยง จันพุฒ จ.ส.อ.สมกิจ บุญล้อม
ครูฝึก สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร. เสมียน สวท.รร.จปร. ชรก.สวท.รร.จปร. เสมียน สวท.รร.จปร.
         
จ.ส.อ.ธำมรงค์ ยางพฤกษ์ จ.ส.ต.วุฒิพงษ์ ปาจันทร์ จ.ส.อ.ดำรงค์ฤทธิ์ จันทร์เอี่ยม จ.ส.อ.หญิง ศิรัญญา จันทร์หอม จ.ส.อ.จักรพัฒน์ โพธิ์กลิ่น
เสมียน กสพศ.สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร. เสมียน กจตน.สวท.รร.จปร. เสมียน กจตน.สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร.
         
จ.ส.อ.วรวุฒ กล่องแก้ว จ.ส.อ.สุรศักดิ์ สุทธิหงษ์ จ.ส.อ.ชรินทร์ รุ่งอินทร์ จ.ส.อ.สุนทร เข็มพันธุ์ จ.ส.อ.สถิตพงษ์ ท้วมสุนทร
ครูฝึก สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร. เสมียน สวท.รร.จปร.
         
จ.ส.อ.ธานินทร์ ธรรมภักดี จ.ส.อ.เกียรติศักดิ์ ขุนวิชิต จ.ส.ท.นครรัตน์ เวียงจันทร์ ส.อ.สรรชัย หนูปั้น ส.อ.อนันต์ ไผ่ล้อม
ครูฝึก สวท.รร.จปร. เสมียน สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร. เสมียน สวท.รร.จปร. เสมียน สวท.รร.จปร.
         
   
ส.ท.จิรพัฒน์ วีระคม ส.อ.ปณิต รัสมิภูตานนท์ ส.อ.นิรวิทธิ์ นามวงษ์    
เสมียน สวท.รร.จปร. เสมียน สวท.รร.จปร. เสมียน สวท.รร.จปร.