พลตรี อนันต์ ปัจวิทย์
ผอ.สวท.รร.จปร.
 
   
  พันเอก ชุมพล พิมพาภรณ์ พันเอก อิสระ สุขประเสริฐ  
  รอง ผอ.สวท.รร.จปร. (1) รอง ผอ.สวท.รร.จปร. (2)  
       
พันเอก จิระเดช วงศ์สุวัฒน์ พันเอก ฐานันตรีย์ เปาวรัตน์ พันเอก สัญญา ยอดพรหมทอง พันเอก รัฏฐกรณ์ ไทยสีหราช พันเอก สนธิเดช พูลสวัสดิ์
ผอ.กตก.สวท.รร.จปร. ผอ.กกลร.สวท.รร.จปร. ผอ.กสสก.สวท.รร.จปร. ผอ.กสสช.สวท.รร.จปร. อจ.ผอ.กสพศ.สวท.รร.จปร.
         
พันเอก ชัยณรงค์ แก้วประสิทธิ์ พันเอก ศรัณย์ภัทร พลศรี พันเอก ประดิพัทธ์ ประดุจพรม พ.อ. วรชาติ มีกระจ่าง พ.อ.สิรภพ แก้วชนิด
ผอ.กฝอ./ทป.สวท.รร.จปร. ผอ.กจตน.สวท.รร.จปร. อจ.หก.กปศ.สวท.รร.จปร. รอง ผอ.กตก.สวท.รร.จปร. อจ.หน.ผร.กกลร.สวท.รร.จปร.
         
พ.อ.คมกฤช เวกชาลิกานน พ.อ.สิริชัย เอื้อบุณยะนันทน์ พ.อ.รณฤทธิ์ โคตะโน พ.อ.สุดใจ ฉ่ำศิริ พ.อ.ธนันวัฒน์ ธีระกิจเสถียร
อจ.หน.ผสพ.กสสช.สวท.รร.จปร. อจ.หน.ผม.กกลร.สวท.รร.จปร. อจ.หน.ผอว.กกลร.สวท.รร.จปร. อจ.หน.ผรพศ.กสพศ.สวท.รร.จปร. อจ.หน.ผส.กสสก.สวท.รร.จปร.
         
พ.อ.อาทมาต เนติ พ.อ.นิมิตร ผ่องจิตร์ พ.อ.นิติ จิรัตฐิวรุฒน์กุล พ.อ.รณภัทร เชาวนเกตุ พ.อ.หญิง กัลย์ทิพา พงษ์วสุปฐพี
อจ.หน.ผคม.กสพศ.สวท.รร.จปร. อจ.หน.ผฝอ.กฝอ./ทป.สวท.รร.จปร. อจ.หน.กจตน.สวท.รร.จปร. อจ.หน.ผทป.กฝอ./ทป.สวท.รร.จปร. อจ.หน.ผพธ.กสสช.สวท.รร.จปร.
         
   
พ.อ.สุริยา รอดสิน พ.อ.เวียงช้ย มุงบัง พ.อ.วิชัย อินศิริ พ.อ.เชษฐ ศรีจักรโคตร  
อจ.หน.ผป.กสสก.สวท.รร.จปร. ประจำ รร.จปร. (ช่วยราชการ) น.ประจำ ผบช. (ช่วยราชการ) ประจำ รร.จปร. (ช่วยราชการ)  
         
   
พ.ท.จักรกฤษณ์ แก้วพิลูน พ.ท.คมสันต์ ศาสน์ประดิษฐ์ พ.ท.สมภาร เสาวโร

พ.ท.สมพร จิตรตรง

พ.ท.วัชระ ขุนชิด
อจ.ผคม.กสพศ.สวท.รร.จปร. อจ.ผคม.กสพศ.สวท.รร.จปร. อจ.ผอว.กกลร.สวท.รร.จปร. อจ.กสพศ.สวท.รร.จปร. อจ.กจตน.สวท.รร.จปร.
         
พ.ท.ปราบยุทธ ยศโต พ.ท.สัมพันธ์ แทนไธสง พ.ท.อำพร ศรีกงพาน พ.ท.สุภทัต บัวชุม พ.ท.ภัคดี ทัดจันทร์
อจ.สวท.รร.จปร. อจ.กปศ.สวท.รร.จปร. อจ.ผช.กสสก.สวท.รร.จปร. อจ.กสพศ.สวท.รร.จปร. อจ.กสสช.สวท.รร.จปร.
         
พ.ต.ทินภัทร ลอยเลิศ พ.ท.ศรนรินทร์ กาญจนโนพินิจ พ.ต.เทพฤทธิ์ วงศ์ดภูมิ ร.อ.ฐปนรรฆ์ มณีเชษฐา ร.อ.กิตติ กลิ่นหอม
อจ.กฝอ./ทป.สวท.รร.จปร. อจ.กจตน.สวท.รร.จปร. อจ.กจตน.สวท.รร.จปร. อจ.กจตน.สวท.รร.จปร. รรก.อจ.สวท.รร.จปร.
         
   
ร.อ.สุรชัย บุญลิขิต ร.อ.ปวริศ ไชยลาโภ ร.ท.ชาคริต สุขประเสริฐ    
อจ.กสสก.สวท.รร.จปร. อจ.กจตน.สวท.รร.จปร. รรก.อจ.กจตน.สวท.รร.จปร.    

 

   
พ.ต..ทรงธรรม แก้วอ่อง ร.อ.สมบัติ ดวงแก้ว ร.อ.พลพิศิษฐ์ ศิริประทุม ร.อ.ณรงค์ ขยันคิด ร.ท.สุรพงษ์ เชยจันทา
ประจำแผนก กตก.สวท.รร.จปร. ประจำกอง กสพศ.สวท.รร.จปร. ประจำกอง กจตน.สวท.รร.จปร. ประจำกอง กสสก.สวท.รร.จปร. ประจำกอง สวท.รร.จปร.
         
       
ร.ท.วีรศักดิ์ ภารา        
ประจำกอง สวท.รร.จปร.        

 

จ.ส.อ.สมหมาย พุทธา จ.ส.อ.ณัฐวัตร สุขนิน จ.ส.อ.สุชาติ ชูอาวุธ จ.ส.อ.ปรีชา รุ่งเรือง จ.ส.อ.ชรินทร์ รุ่งอินทร์
เสมียน สวท.รร.จปร. เสมียน สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร. เสมียน สวท.รร.จปร.. ครูฝึก สวท.รร.จปร.
         
จ.ส.อ.ปิยะรัตน์ อ่อนปาน จ.ส.อ.พิสิษฐ์ พรรณสมัย จ.ส.อ.สมบัติ กร่างใกล้ จ.ส.อ.สมชาติ จันทร์เอี่ยม จ.ส.อ.สุนิรันดร์ วงศ์ะนพิศุทธิ์
ครูฝึก สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร.    
         
จ.ส.อ.สมชาย กตัญญู จ.ส.อ.นครรัตน์ เวียงจันทร์ จ.ส.อ.ธานินทร์ ศีลอยู่ จ.ส.อ.นครินทร์ เวียงจันทร์ จ.ส.อ.วิทธวัช สัมมาเมฆ
ครูฝึก สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร. เสมียน สวท.รร.จปร.
         
จ.ส.อ.นที ปิ่นน้อย จ.ส.อ.กิตติกาญจน์ แสงณรงค์ไชย์ จ.ส.อ.วีระพงษ์ สุขบรม จ.ส.อ.ยืนยง จันพุฒ จ.ส.อ.สมกิจ บุญล้อม
ครูฝึก สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร. เสมียน สวท.รร.จปร. ชรก.สวท.รร.จปร. เสมียน สวท.รร.จปร.
         
จ.ส.อ.ธำมรงค์ ยางพฤกษ์ จ.ส.ต.วุฒิพงษ์ ปาจันทร์ จ.ส.อ.ดำรงค์ฤทธิ์ จันทร์เอี่ยม จ.ส.อ.หญิง ศิรัญญา จันทร์หอม จ.ส.อ.จักรพัฒน์ โพธิ์กลิ่น
เสมียน กสพศ.สวท.รร.จปร. ช่างเขียน สวท.รร.จปร. เสมียน กจตน.สวท.รร.จปร. เสมียน กจตน.สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร.
         
จ.ส.อ.วรวุฒ กล่องแก้ว จ.ส.อ.สุรศักดิ์ สุทธิหงษ์ จ.ส.อ.สุนทร เข็มพันธุ์ จ.ส.อ.สถิตพงษ์ ท้วมสุนทร จ.ส.อ.หญิง นภษร กฤชมังกร
ครูฝึก สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร. เสมียน สวท.รร.จปร. เสมียน สวท.รร.จปร.
         
จ.ส.อ.ธานินทร์ ธรรมภักดี จ.ส.อ.เกียรติศักดิ์ ขุนวิชิต จ.ส.อ.หญิง เบญจวรรณ อุทัยเนตร ส.อ.สรรชัย หนูปั้น ส.อ.อนันต์ ไผ่ล้อม
ครูฝึก สวท.รร.จปร. เสมียน สวท.รร.จปร. ช่วยราชการ สวท.รร.จปร. เสมียน สวท.รร.จปร. เสมียน สวท.รร.จปร.
         
 
ส.ท.จิรพัฒน์ วีระคม ส.อ.จักรพงศ์ เวียนไผ่ ส.ท. ศุกลรัฐ ดีสม ส.อ.นิรวิทธิ์ นามวงษ์  
เสมียน สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร. เสมียน สวท.รร.จปร. เสมียน สวท.รร.จปร.