พลตรี องอาจ พิมพ์ทนต์
ผอ.สวท.รร.จปร.
 
   
  พันเอก ชนะชัย ไชยานุกูล พันเอก กรีฑา ศรีลัด  
  รอง ผอ.สวท.รร.จปร. (1) รอง ผอ.สวท.รร.จปร. (2)  
       
พันเอก จิระเดช วงศ์สุวัฒน์ พันเอก สัญญา ยอดพรหมทอง พันเอก ฐานันตรีย์ เปาวรัตน์ พันเอก รัฏฐกรณ์ ไทยสีหราช พันเอก สนธิเดช พูลสวสดิ์
ผอ.กตก.สวท.รร.จปร. ผอ.กกลร.สวท.รร.จปร. ผอ.กสสก.สวท.รร.จปร. ผอ.กสสช.สวท.รร.จปร. อจ.ผอ.กสพศ.สวท.รร.จปร.
         
 
พันเอก ชยานันท์ ทองจันทร์ พันเอก ศรัณย์ภัทร พลศรี พันเอก ภัทรภพ บู่ศรี   พ.อ. วรชาติ มีกระจ่าง
ผอ.กฝอ./ทป.สวท.รร.จปร. ผอ.กจตน.สวท.รร.จปร. นปก.รร.จปร. (ช่วยราชการ) อจ.หก.กปศ.สวท.รร.จปร. รอง ผอ.กตก.สวท.รร.จปร.
         
 
พ.อ.สิรภพ แก้วชนิด พ.อ.สิริชัย เอื้อบุณยะนันทน์ พ.อ.รณฤทธิ์ โคตะโน    
อจ.หน.ผร.กกลร.สวท.รร.จปร. อจ.หน.ผม.กกลร.สวท.รร.จปร. อจ.หน.ผอว.กกลร.สวท.รร.จปร. อจ.หน.ผป.กสสก.สวท.รร.จปร. อจ.หน.ผช.กสสก.สวท.รร.จปร.
         
พ.อ.ธนันวัฒน์ ธีระกิจเสถียร พ.อ.พิงการ สายจันทร์ พ.อ.คมกฤช เวกชาลิกานน พ.อ.หญิง สมใจ คงศิลป์  
อจ.หน.ผส.กสสก.สวท.รร.จปร. อจ.หน.ผขส.กสสช.สวท.รร.จปร. อจ.หน.ผสพ.กสสช.สวท.รร.จปร. อจ.หน.ผพธ.กสสช.สวท.รร.จปร. อจ.หน.ผสห.กสสช.สวท.รร.จปร.
         
พ.อ.สุดใจ ฉ่ำศิริ พ.อ.อาทมาต เนติ พ.อ.นิมิตร ผ่องจิตร์ พ.อ.ณรงค์ พุมมา พ.อ.ศึกษา วรรักษ์
อจ.หน.ผรพศ.กสพศ.สวท.รร.จปร. อจ.หน.ผคม.กสพศ.สวท.รร.จปร. อจ.หน.ผฝอ.กฝอ./ทป.สวท.รร.จปร. อจ.หน.ผทป.กฝอ./ทป.สวท.รร.จปร. อจ.หน.กจตน.สวท.รร.จปร.
         
   
พ.อ.เชษฐ ศรีจักรโคตร พ.อ.เวียงช้ย มุงบัง พ.อ.วิชัย อินศิริ    
ประจำ รร.จปร. (ช่วยราชการ) ประจำ รร.จปร. (ช่วยราชการ) น.ประจำผู้บังคับบัญชา (ช่วยราชการ)    
   
 
พ.ท.จักรกฤษณ์ แก้วพิลุน พ.ท.คมสันต์ ศาสน์ประดิษฐ์ พ.ท.ไกรวุฒิ แก้วรักษา   พ.ท.นฤดล รักธรรม
อจ.ผคม.กสพศ.สวท.รร.จปร. อจ.ผคม.กสพศ.สวท.รร.จปร. อจ.ผรพศ.กสพศ.สวท.รร.จปร. อจ.ผทป.กฝอ./ทป.สวท.รร.จปร. อจ.ผร.กกลร.สวท.รร.จปร.
         
พ.ท.สมภาร เสาวโร พ.ท.หญิง กรกมล สีขาว พ.ท.นิติ จิรัตฐิวรุตม์กุล พ.ท.วัชระ ขุนชิด พ.ท.สุรศักดิ์ กลิ่นขจร
อจ.ผอว.กกลร.สวท.รร.จปร. อจ.สวท.รร.จปร. อจ.กจตน.สวท.รร.จปร. อจ.กจตน.สวท.รร.จปร. อจ.กจตน.สวท.รร.จปร.
         
     
พ.ท.วันชัย หางแก้ว  

พ.ท.สมพร จิตรตรง

   
อจ.กจตน.สวท.รร.จปร. อจ.กปศ.สวท.รร.จปร. อจ.ผร.กกลร.สวท.รร.จปร.    
         
       
พ.ต.สัมพันธ์ แทนไธสง        
อจ.กปศ.สวท.รร.จปร.        
         
ร.อ.ทินภัทร ลอยเลิศ ร.อ.เทพฤทธิ์ วงศ์ดภูมิ ร.อ.กิตติ กลิ่นหอม ร.อ.ศรนรินทร์ กาญจนโนพินิจ ร.อ.ปวริศ ไชยลาโภ
อจ.สวท.รร.จปร. รรก.อจ.สวท.รร.จปร. รรก.อจ.สวท.รร.จปร. รรก.อจ.สวท.รร.จปร. รรก.อจ.สวท.รร.จปร.
         
       
ร.ท.ฐปนรรฆ์ มณีเชษฐา        
อจ.กจตน.สวท.รร.จปร.        

 

   
พ.ต.สำเริง คล้ายมงคล ร.อ.ทรงธรรม แก้วอ่อง ร.อ.สมบัติ ดวงแก้ว ร.อ.พลพิศิษฐ์ ศิริประทุม ร.ต.สุรพงษ์ เชยจันทา
ประจำแผนก กจตน.สวท.รร.จปร. ประจำกอง กสสก.สวท.รร.จปร. ประจำกอง กสพศ.สวท.รร.จปร. ประจำกอง กจตน.สวท.รร.จปร. ประจำกอง สวท.รร.จปร.
         
   
ร.ต.วีรศักดิ์ ภารา ร.ต.สกนธ์ ศุภลักษณ์ ร.ต.วัฒนา สมดวงศรี    
ประจำกอง สวท.รร.จปร. นชง.สวท.รร.จปร.

ประจำกอง รร.จปร. (ช่วยราชการ)

   

 

 
จ.ส.อ.สมหมาย พุทธา จ.ส.อ.ณัฐวัตร สุขนิน จ.ส.อ.สุชาติ ชูอาวุธ จ.ส.อ.ปรีชา รุ่งเรือง  
เสมียน สวท.รร.จปร. เสมียน สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร. เสมียน สวท.รร.จปร..  
         
จ.ส.อ.ปิยะรัตน์ อ่อนปาน จ.ส.อ.พิสิษฐ์ พรรณสมัย จ.ส.อ.สมบัติ กร่างใกล้ จ.ส.อ.สมชาติ จันทร์เอี่ยม จ.ส.อ.สุนิรันดร์ วงศ์ะนพิศุทธิ์
ครูฝึก สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร.    
         
จ.ส.อ.สุภาพ บุญทาสิน จ.ส.อ.สุภาพ มะกรูดอินทร์ จ.ส.อ.ธานินทร์ ศีลอยู่ จ.ส.อ.นครินทร์ เวียงจันทร์ จ.ส.อ.วิทธวัช สัมมาเมฆ
ช่างเขียน สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร. เสมียน สวท.รร.จปร.
         
     
จ.ส.ท.นครรัตน์ เวียงจันทร์ ือง   จ.ส.อ.สมชาย กตัญญู  
ครูฝึก สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร. เสมียน กสพศ.สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร.
         
จ.ส.อ.นที ปิ่นน้อย จ.ส.อ.กิตติกาญจน์ แสงณรงค์ไชย์ จ.ส.อ.วีระพงษ์ สุขบรม จ.ส.อ.ยืนยง จันพุฒ จ.ส.อ.สมกิจ บุญล้อม
ครูฝึก สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร. เสมียน สวท.รร.จปร. ชรก.สวท.รร.จปร. เสมียน สวท.รร.จปร.
         
จ.ส.อ.ธำมรงค์ ยางพฤกษ์ จ.ส.ต.วุฒิพงษ์ ปาจันทร์ จ.ส.อ.ดำรงค์ฤทธิ์ จันทร์เอี่ยม จ.ส.อ.หญิง ศิรัญญา จันทร์หอม จ.ส.อ.จักรพัฒน์ โพธิ์กลิ่น
เสมียน กสพศ.สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร. เสมียน กจตน.สวท.รร.จปร. เสมียน กจตน.สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร.
         
จ.ส.อ.วรวุฒ กล่องแก้ว จ.ส.อ.สุรศักดิ์ สุทธิหงษ์ จ.ส.อ.ชรินทร์ รุ่งอินทร์ จ.ส.อ.สุนทร เข็มพันธุ์ จ.ส.อ.สถิตพงษ์ ท้วมสุนทร
ครูฝึก สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร. ครูฝึก สวท.รร.จปร. เสมียน สวท.รร.จปร.
         
 
ส.อ.สรรชัย หนูปั้น ส.อ.อนันต์ ไผ่ล้อม ส.ท.จิรพัฒน์ วีระคม ส.อ.ปณิต รัสมิภูตานนท์  
เสมียน สวท.รร.จปร. เสมียน สวท.รร.จปร. เสมียน สวท.รร.จปร. เสมียน สวท.รร.จปร.