วิชา การติดต่อสื่อสารเบื้องต้น

นนร.ชั้นปีที่ ๑

  - แนวสอน
    บทที่ 1 การจัดหน่วยสื่อสาร
    บทที่ 2 ศูนย์การสื่อสาร
    บทที่ 3 ข่าวทางทหาร
    บทที่่ 4 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสาร
    บทที่ 5 การส่งกำลังและซ่อมบำรุงสายสื่อสาร
    บทที่ 6 เครื่องมือสื่อสารประเภทสาย
    บทที่ 7 การสื่อสารทางยุทธวิธี
  - ภารกิจการจัดหน่วย
  - มัชฌิมการสื่อสาร
  - การสื่อสารประเภทสาย
  - การสื่อสารประเภทวิทยุ
  - การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร
  - ข่าวทางทหาร
  - การสื่อสารประเภทนำสาร
  - การสื่อสารประเภททัศนสัญญาณ