แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สวท.รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2561
    คำสั่ง สวท.รร.จปร. (เฉพาะ) ที่ 49/61 ลง 4 ธ.ค.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สวท.รร.จปร. ปีการศึกษา 2561
    คำสั่ง สวท.รร.จปร. (เฉพาะ) ที่ 01/62 ลง 4 ม.ค.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง สวท.รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2561
    คำสั่ง สวท.รร.จปร. (เฉพาะ) ที่ 02/62 ลง 7 ม.ค.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์ สวท.รร.จปร.
    สรุปผลการประชุม สปค.สวท.รร.จปร. เมื่อ 3 ม.ค.62 ณ ห้องประชุม สวท.รร.จปร.
    สรุปผลการตรวจเยี่ยมของ สปค.รร.จปร. เมื่อ 10 ม.ค.62 เวลา 1100 ณ ห้องประชุม สวท.รร.จปร. ช้ั่น 3
    แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สวท.รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2563 (1 พ.ค.63 - 30 เม.ย.64)
    คำสั่ง สวท.รร.จปร. (เฉพาะ) ที่ 31/63 ลง 15 พ.ค. 63 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานการประกันคุณภาพการศึกษา สวท.รร.จปร.
    คำสั่ง สวท.รร.จปร. (เฉพาะ) ที่ 32/63 ลง 21 พ.ค. 63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สวท.รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2563
    คำสั่ง สวท.รร.จปร. (เฉพาะ) ที่ 33/63 ลง 21 พ.ค. 63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง สวท.รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2563