ประชุมแบ่งมอบงานประกันคุณภาพการศึกษา สวท.รร.จปร. เมื่อ 30 ต.ค.60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส่วนวิชาทหาร ชั้น ๒ โดยมี ผู้อำนวยการส่วนวิชาทหาร ฯ เป็นประธาน
     
  คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง รร.จปร. ตรวจเยี่ยมงานการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนวิชาทหาร รร.จปร. เมื่อ 11 ม.ค.61 เวลา 08.30 - 10.00 น. โดยมี รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (1) เป็นประธานคณะกรรมการ ฯ
     
  พิธีเปิดการฝึกภาคสนามนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1- 4 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อ 11 ม.ค.61 เวลา 10.00 น. ณ ลานหน้ากองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยมี พลโท สิทธิพล ชินสำราญ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธาน
     
  พิธีสวนสนามปฏิญาณตนเนื่องในวันกองทัพไทย เมื่อ 18 ม.ค.61 เวลา 16.00 น. ณ ลานหน้ากองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยมี พลโท สิทธิพล ชินสำราญ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธาน
     
  8 ม.ค.61 เวลา 08.00 น. ร่วมการประชุม เรื่อง กรอบแนวทางในการรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้อง 206 กปศ.สกศ.รร.จปร.
     
  10 ม.ค.62 เวลา 10.30 น. ต้อนรับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา 2561 ในการตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา สวท.รร.จปร.
     
  14 ม.ค.61 เวลา 09.00 น. ร่วมคณะในการศึกษาแนวทางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง รร.จปร. และ รร.นนก. ณ รร.นนก. โดยมี พล.ต.ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง รอง ผบ.รร.จปร. เป็นหัวหน้าคณะ
     
  21 เม.ย.62 เวลา 10.00 น. อบรมการประเมินออนไลน์ให้กับ อจ.สวท.รร.จปร.
     
 

25 เม.ย.62 เวลา 09.00 น. รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระรดับ นขต.รร.จปร.

     
  30 เม.ย.62 เวลา 09.00 พล.ต.ประมวล จันทร์ศรี ผู้อำนวยการส่วนวิชาทหาร รร.จปร. ชี้แจงการปฏิบัติในการเรียนการสอนวิชาทหาร ให้กับ นนร.ชั้นปีที่ 1 - 5 ในการปฐมนิเทศ นนร. ประจำปีการศึกษา 2562
     
  10 ม.ค.66 เวลา 14.00 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2565