วิชา ป้อมสนาม เครื่องกีดขวาง และการพราง

นนร.ชั้นปีที่ ๑

  - เอกสารนำ
  - แนวการสอน
    บทที่ 1 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับป้อมสนาม
    บทที่ 2 การเลือกที่มั่นและที่ตั้งอาวุธเร่งด่วน
    บทที่ 3 ที่ตั้งอาวุธแบบปราณีต
    บทที่ 4 คู
    บทที่ 5 การสร้างคูและการกรุลาด
    บทที่ 6 หลักการเครื่องกีดขวาง
    บทที่ 7 เครื่องกีดขวางต่อต้านบุคคล
    บทที่ 8 เครื่องกีดขวางต่อต้านยานเกราะ
    บทที่ 9 วัสดุพรางและเทคนิคการใช้
    บทที่ 10 การพรางบุคคลและป้อมสนาม
    บทที่ 11 การพรางยานพาหนะ
    บทที่ 12 การพรางที่พักแรม ที่ตั้งกองบัญชาการ และตำบลส่งกำลัง
    บรรณานุกรม
  - ตาข่ายพรางทางยุทธวิธี
  - เทคโนโลยีการพราง
  - การพราง
  - เครื่องกีดขวาง
  - ป้อมสนาม เครื่องกีดขวาง และการพราง วัตถุระเบิดและการทำลาย
  Clip VDO
  - การพรางตัวของหล่าทหารที่หาตัวจับยาก
  - การพรางตัวด้านยุทธวิธี
  - การสร้างลวดหีบเพลงมาตรฐาน 3 วง
  - ลวดกระโจมสูง 4 ก้าว 2 ก้าว
  - Editor
  - ประวัติฐานปฏิบัติการห้วยโก๋น