วิชา การข่าวเบื้องต้น

นนร.ชั้นปีที่๑

  - แนวการสอน
  - ภาคผนวก
  - คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ
  - มาตรฐานรักษาความปลอดภัยสถานที่
  - คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
  - ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ พ.ศ.2544
  - คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบ รปภ.แห่งชาติ พ.ศ.2552