วิชา บุคคลทำการรบและยุทธวิธีขั้นพื้นฐาน

นนร.ชั้นปีที่ ๑

  - แนวการสอน
    - คำนำ
    - วิชาทหารราบ
    - การเคลื่อนที่, การตรวจการณ์
    - การรายงานข่าวสาร
    - บุคคลทำการรบ
    - ทัศนสัญญาณ
    - การเดินทางด้วยเท้า
    - การเคลื่อนที่ภายใต้การยิง, การอ้อมผ่านเครื่องกีดขวาง
    - การเคลื่อนที่ในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง
    - สรุปคำสั่งยุทธการ ระเบียบการนำหน่วย
    - ผู้นำอากาศยานหน้า
  - การเคลื่อนที่ด้วยเท้าบนถนน
  - การเคลื่อนที่เป็นชุดยิง
  - การเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่อันตราย และการปฏิบัติเมื่อพลุส่องสว่างทำงาน
  - การเคลื่อนที่ภายใต้การยิง
  - การดำเนินกลยุทธของหมู่ปืนเล็ก
  - การตรวจการณ์ การกะระยะ การรายงายข่าวสาร
  - คำสั่งการรบ
  - ทักษณะการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง
  - ผู้นำอากาศยานหน้า
  - ระเบียบการนำหน่วย