วิชา ประวัติศาสตร์การสงครามไทย

นนร.ชั้นปีที่ ๓

  - แนวการสอน
  - กองทัพภาคที่ 4
  - การรบที่บางแก้ว
  - การรบในลาว
  - การสู้รบเพื่อเอาชนะ ผกค. ในพื้นที่ ทภ.3
  - ญี่ปุ่นบุกไทย
  - ทุ่งไหหิน
  - ประวัติศาสตร์ชนชาติไทย
  - ประวัติพรรคคอมมิวนิสต์ในไทย
  - สงครามเก้าทัพ
  - สงครามเวียดนาม
  - สงครามอินโดจีน
  - สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  - เสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1
  - เสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2