วิชา ทหารเรือ ทหารอากาศ และหน่วยงานความมั่นคง

นนร.ชั้นปีที่ ๔

  - แนวทางการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
  -