วิชา การปฏิบัติการข่าวสาร

นนร.ชั้นปีที่ ๕

  - แนวการสอน
    คำนำ
    บทที่ 1 บทนำ
    บทที่ 2 นิยามศัพท์
    บทที่ 3 การปฏิบัติการข่าวสารของ ทบ.
    บทที่ 4 การวางแผนการปฏิบัติการข่าวสาร
    บทที่ 5 การปฏิบัติการข่าวสารเพื่อตอบสนองแนวทางการใช้กำลังของ ทบ.
    ตัวอย่างผนวกสงครามข่าวสาร
    ตัวอย่างผนวกการปฏิบัติการข่าวสาร 1
    ตัวอย่างผนวกการปฏิบัติการข่าวสาร 2
  - การปฏิบัติการข่าวสาร
  - การข่าวกรอง