วิชา ระเบียบงานสารบรรณและสิทธิกำลังพล

นนร.ชั้นปีที่ ๕

  - แนวการสอน
  - เงินเดือน
  - ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
  - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
  - สวัสดิการการศึกษาบุตร
  - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  - เงินนอกงบประมาณ
  - เงิน อทบ, เงินฌาปนกิจ ทบ. และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  - ระเบียบงานสารบรรณ