วิชา วัตถุระเบิดและการทำลาย

นนร.ชั้นปีที่ ๑

  - แนวการสอน : วัตถุระเบิด
    คำนำ
    สารบัญ
    บทที่ 1 คุณลักษณะของวัตถุระเบิดทางทหาร
    บทที่ 2 ระบบการจุดระเบิด (FIRING SYSTEMS)
  แนวการสอน : สงครามทุ่นระเบิด
    คำนำ, สารบัญ
    บทที่ 1 ประวัติและการใช้สงครามทุ่น
    บทที่ 2 คุณลักษณะและการทำงานของทุ่นระเบิด
    บทที่ 3 การฝังและการทำทุ่นระเบิดดักรถถังเป็นทุ่นระเบิดกับระเบิด
    บทที่่ 4 การติดตั้งและการรื้อถอนกับระเบิด
    บทที่ 5 หลักนิยมของสงครามทุ่นระเบิด
    บทที่ 6 การตรวจค้นและรื้อถอน
    บทที่ 7 การผ่านสนามทุ่นระเบิด
    ภาคผนวก
    ภาคผนวก (ต่อ)
  - วัตถุระเบิดและการทำลาย
  Clip VDO
  - ความน่ากลัวแต่ละสมรภูมิ