วิชา ยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่

นนร.ชั้นปีที่ ๒

  - แนวการสอน
    - คำนำ
    - สรุปคำสั่งยุทธการระเบียบการนำหน่วย
    - ระบบปฏิบัติการในสนามรบ
    - สรุปทบทวน หมู่ มว.ปล. ในการถอนตัว
    - ปัจจัย METT - T
    - ปัจจัยพิจารณาภูมิประเทศทางทหาร
    - การรบในเวลากลางคืน
    - การปฏิบัติในที่รวมพล
    - การปฏิบัติในที่รวมพล (ต่อ)
    - การปฏิบัติเมื่อเกิดการปะทะ
    - การจัดและการเคลื่อนที่ของทหารราบเดินเท้า
    - แผนการเรียน การปฏิบัติเมื่อถูกยิงด้วยอาวุธเล็งจำลอง
    - รูปขบวนทำการรบของหมู่ปืนเล็ก
    - รูปขบวนหมู่
    - สรุปแนวสอน หมู่ มว.ปล. ในการเข้าตี
    - เสริมความมั่นคงและจัดระเบียบใหม่
    - การทำลายบังเกอร์
    - หมู่ ปล. และหมู่ ปก. ในการตั้งรับ
    - ดำรงการปฏิบัติการระวังป้องกัน
    - ผู้นำอากาศยานหน้า
  - การเตรียมตัวเพื่อเข้าทำการรบ การปฏิบัติในที่รวมพล
  - การปฏิบัติงานร่วมกับ ฮ.
  - การลาดตระเวน
  - ข้อพิจารณาพื้นฐานในการปฏิบัติทางทหาร (ปัจจัย METT)
  - ข้อพิจารณาปัจจัยการปฏิบัติทางทหาร (ปัจจัย OCOKA)
  - ระเบียบการนำหน่วย
  - รูปขบวนทำการรบ
  - รูปขบวนทำการรบ หมู่ มว.ปล.
  - หมู่ ปล. และ หมู่ ปก. ปฏิบัติการตั้งรับ
  - หมู่ ปล. ในการเข้าตี
  - การปฏิบัติการร่นถอยของหมู่และหมวดปืนเล็กทหารราบ