วิชา ปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

นนร.ชั้นปีที่ ๒

  - เอกสารนำ
  - ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
  - ปืนใหญ่สนาม
  - การจัดจัดและหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - หลักมูลฐานหลักยิง ป.สนาม
  - เครื่องช่วยในการตรวจการณ์
  - หลักการและเทคนิคมูลฐาน
  - การกำหนดที่ตั้งเป้าหมาย
  - คำขอยิง
  - ปรับการยิง
  - การตรวจการณ์ร่วม
  - การส่องสว่างสนามรบ
  - ฉากป้องกันขั้นสุดท้าย
  - การใช้ควัน
  - FIRE COMMANDS
  - Firing Bty Terminology
  - M109
  - OVERVIEW OF GHN 45A1
  - คุณลักษณะของ ป.สนาม
  - ภารกิจทางยุทธวิธีของทหารปืนใหญ่
  - การจัด ป. ทำการรบ
  - การบังคับบัญชาและการควบคุม
  - การจัดหน่วยทหารปืนใหญ่ในกองทัพไทย
  - วิธีพิกัดโปล่าร์
  - การร้องขอและปรับการยิงของ ป. และ ค.
  - คุณลักษณะและการจัดหน่วย
  Clip VDO
  - การใช้สูตรมิลเลีย
  - การร้องขอแบบพิกัด
  - การกำหนดที่ตั้งเป้าหมายด้วยวิธีโปล่
  - การกำหนดที่ตั้งเป้าหมายด้วยวิธีย้ายจาก จล.