วิชา ภูมิศาสตร์ทหาร

นนร.ชั้นปีที่ ๓

  - ปัญหาดินแดน ชายแดนและเขตแดนไทย - ลาว
  - ตรวจคนเข้าเมืองกาญจนบุรี และการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC : ร.ต.อ.อำพร มุสิกพันธ์
  - กว่าจะมาเป็นช่องบก
  - กองทัพกัมพูชา
  - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าชายแดน
  - การค้าชายแดนไทย - พม่า
  -การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ในพื้นทีองทัพภาค
  - การแบ่งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
  - การวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติกา
  - การศึกษาเกี่ยวกับรัฐและองค์ประกอบของรัฐ
  - เกาะสอง
  - ข้อมูลการเดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวรไทย - ลาว ด่านสากล 15 จุด
  - ความรู้เรื่องกองทัพไทย
  - ความหมายของภูมิศาสตร์ทหาร
  - จุดตรวจอาเซียนห้วยโม
  - พิธีเปิดจุดตรวจอาเซียนห้วยโมง
  - จุดผ่อนปรนการค้า
  - ช่องทางผ่านแดนไทย - กัมพูชา
  - จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากห้วย จ.เลย
  - ด่านชายแดนไทยพม่าพุน้ำร้อย
  - ช่องท่าข้าม จ.ตาก
  - ช่องท่าข้ามด้านตะวันตก
  - พื้นที่พักพิงผู้หนีภัยการสู้รบ
  - ด่านสันต้นดู่
  - ด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์
  - ลักษณะลม ฟ้า อากาศ และภูมิประเทศ
  - ตะโกล่าง
  - ภูมิศาสตร์ทหาร
  - กองทัพภาคที่ 1
  - กองทัพภาคที่ 2
  - กองทัพภาคที่ 3
  - กองทัพภาคที่ 4