วิชา ยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด

นนร.ชั้นปีที่ ๓

  - แนวการสอน
    - คำนำ
    - ระเบียบการนำหน่วย
    - แนวทางการให้คำสั่งของ ผบ.มว.
    - สรุปคำสั่งยุทธการ ระเบียบการนำหน่วย
    - หลักพื้นฐานการรบด้วยวิธีรุก
    - หมวดปืนเล็กในแนวหน้าตั้งรับ
    - ลำดับขั้นการปฏิบัติของ มว.ปล. ในแนวหน้าตั้งรับ
    - แผนการยิงประสาน
    - การลาดตระเวนหาข่าว
    - การซุ่มโจมตีและการต่อต้านการซุ่มโจมตี
    - การตีโฉบฉวย
    - ปฏิบัติการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ
  - การซุ่มโจมตี
  - การตีโฉบฉวย
  - การปฏิบัติงานร่วมกับ ฮ.
  - การรบด้วยวิธีรับระดับ มว.ปล.
  - มว.ปล. เข้าตีเวลากลางคืน
  - มว.ปล. เข้าตีเวลากลางวัน
  - มว.ปล. ถอนตัวภายใต้ความกดดัน
  - ระเบียบการนำหน่วย
  - มว.ปล. ถอนตัวนอกความกดดัน