กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ : มคอ
   
  MS 1001 กองทัพบกและเหล่าทหาร
  (Organization Rayal Thai Army and Branch of Service)
      - ปีการศึกษา 60
      - ปีการศึกษา 61
  MS 1002 อาวุธประจำกาย
  (Infantryman Weapons)
      - ปีการศึกษา 60
      - ปีการศึกษา 61
  MS 1003   บุคคลทำการรบและยุทธวิธีขั้นพื้นฐาน
      (Combat Skills of the Soldier)
      - ปีการศึกษา 61
  MS 1004   การอ่านแผนที่
      (Map Reading)
  MS 1005 การข่าวเบื้องต้น
  (Basic Intelligent)
      - ปีการศึกษา 60
      - ปีการศึกษา 61
  MS 1006 ป้อมสนาม เครื่องกีดขวาง การพราง และวัตถุระเบิดและการทำลาย
  (Field Fortifications, Obstacle, Camouflage and Explosives and Demolitions)
      - ปีการศึกษา 61
  MS 1007 การติดต่อสื่อสารเบื้องต้น
  (Basic Communications)
      - ปีการศึกษา 60
      - ปีการศึกษา 61
  MS 2001 อาวุธประจำหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์
  (Infantry unit Weapons and Fire Control)
      - ปีการศึกษา 60
      - ปีการศึกษา 61
  MS 2002   การใช้ยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า
      (Calvary Materiel Employment)
      - ปีการศึกษา 61
  MS 2003 การปฏิบัติการของทหารช่าง
  (Engineer Operations)
      - ปีการศึกษา 61
  MS 2004   ยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่
      (Infantry Squad Tactics)
      - ปีการศึกษา 61
  MS 2005 ปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
  (Field Artillery and Anti-aircraft Artillery)
      - ปีการศึกษา 60
      - ปีการศึกษา 61
  MS 3001   ยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด
      (Infantry Platoon Tactics)
      - ปีการศึกษา 61
  MS 3002 ประวัติศาสตร์การสงครามสากล
  (International War History)
      - ปีการศึกษา 61
  MS 3003 ประวัติศาสตร์การสงครามไทย
  (Thai War History)
      - ปีการศึกษา 60
      - ปีการศึกษา 61
  MS 3004 ภูมิศาสตร์ทางทหาร
  (Military Geograpchi)
      - ปีการศึกษา 61
  MS 3005 ยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด
  (Calvary Platoon Tactics)
      - ปีการศึกษา 61
  MS 3006 การสื่อสารทางยุทธวิธี
  (Tactical Communications)
      - ปีการศึกษา 60
      - ปีการศึกษา 61
  MS 4001 การปฏิบัติการพิเศษ
  (Spectial Operations)
      - ปีการศึกษา 61
  MS 4002 การต่อสู้เบ็ดเสร็จ
  (Total Defense)
      - ปีการศึกษา 61
  MS 4003   ทหารเรือ ทหารอากาศ และหน่วยงานความมั่นคง
      (Rayal Thai Navy, Royal Thai Air Force and Security Agencies)
  MS 4004   การเขียน และการบรรยายสรุปทางทหาร
      (Military Briefing and Writing)
  MS 4005   ฝ่ายอำนวยการ
      (Staff Study)
  MS 5001 การส่งกำลังบำรุง
  (Logistics)
      - ปีการศึกษา 60
      - ปีการศึกษา 61
  MS 5002 การปฏิบัติการข่าวสาร
  (Information Operation)
      - ปีการศึกษา 60
      - ปีการศึกษา 61
  MS 5003   ระเบียบงานสารบรรณและสิทธิกำลังพล
      (Content Military Procedures and Rights Troops)
  MS 5004   การศึกษาดุงานในพื้นที่กองทัพภาค
      (The Functional Practices in Army Area)
  MS 5005   ความรู้พื้นฐานของเหล่าที่เลือกรับราชการ
      (The Fundamental of Army Corps)
   
  FT 1101   การฝึกภาคสนาม 1 (Field Training 1)
      การฝึกสุขศาสตร์ทหาร
      (Military Hygiene Training)
      - ปีการศึกษา 2560
      - ปีการศึกษา 2561
      การฝึกการป้องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์
      (Measurement of CBRN Protection Traingin)
      - ปีการศึกษา 2560
      - ปีการศึกษา 2561
      การฝึกการติดต่อสื่อสารเบื้องต้น
      (Basic Communications Training)
      การฝึกป้อมสนาม เครื่องกีดขวาง การพราง และวัตถุระเบิดและการทำลาย
      (Field Fortifications, Obstacle, Comouflage and Explosives and Demolitions Training)
      การฝึกยิงอาวุธประจำกาย
      (Infantryhman Weapons Training)
      การฝึกบุคคลทำการรบและยุทะวิธีขั้นพื้นฐาน
      (Combat Skills of the Soldier)
  FT 2102   การฝึกภาคสนาม 2 (Field Training 2)
      การฝึกขับรถยนต์ทหาร
      (Driving Military Training)
      - ปีการศึกษา 2560
      การฝึกยิงอาวุธประจำหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์
      (Infantry Unit Weapons and Fire Control Training)
      การฝึกทางยุทะวิธีทหารราบระดับหมู่
      (Infantry Squad Tactics Training)
      การฝึกการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า
      (Cavalry Weapons Traingin)
      การฝึกปืนใหญ่สนาม และปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
      (Field Artillery and Anti-aircraft Artillery Training)
  FT 3103   การฝึกภาคสนาม 3 (Field Training 3)
      การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด
      (Infantry Platoon Tactics Training)
      - ปีการศึกษา 61
      การฝึกทางยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด
      (Cavalry Tactics Collective Training)
      การฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ
      (Airborne Training)
      ปีการศึกษา 2560
  FT 4014   การฝึกภาคสนาม 4 (Field Training 4)
      การฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม
      (Ranger Course)
      ปีการศึกษา 2560
  FT 5105   การฝึกภาคสนาม 5 (Field Training 5)
      การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก
      (Small Unit Tactics)
      - ปีการศึกษา 2561
      การฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิด
      (Close Combat Training)
      การฝึกการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ
      (Task Forces Operations Training)
      การฝึกปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยตามเหล่าที่เลือกบรรจุรับราชการ
      (The Functional Practices Branch of Service)
      การฝึกเตรียมความพร้อมเป็นนายทหารสัญญาบัตร
      การฝึกเตรียมเป็นผู้ฝึกทหารใหม่
      การฝึกศึกษาอื่น ๆ ที่เหมาะสม
   
  MS 1001 กองทัพบกและเหล่าทหาร
  (Organization Rayal Thai Army and Branch of Service)
      - ปีการศึกษา 61
  MS 1002 อาวุธประจำกาย
  (Infantryman Weapons)
      - ปีการศึกษา 61
  MS 1003   บุคคลทำการรบและยุทธวิธีขั้นพื้นฐาน
      (Combat Skills of the Soldier)
      - ปีการศึกษา 61
  MS 1004   การอ่านแผนที่
      (Map Reading)
      - ปีการศึกษา 2561
  MS 1005 การข่าวเบื้องต้น
  (Basic Intelligent)
      - ปีการศึกษา 60
      - ปีการศึกษา 61
  MS 1006 ป้อมสนาม เครื่องกีดขวาง การพราง และวัตถุระเบิดและการทำลาย
  (Field Fortifications, Obstacle, Camouflage and Explosives and Demolitions)
      - ปีการศึกษา 60
  MS 1007 การติดต่อสื่อสารเบื้องต้น
  (Basic Communications)
      - ปีการศึกษา 60
      - ปีการศึกษา 61
  MS 2001 อาวุธประจำหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์
  (Infantry unit Weapons and Fire Control)
      - ภาคการศึกษาที่ 1/61
  MS 2002   การใช้ยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า
      (Calvary Materiel Employment)
      - ปีการศึกษา 61
  MS 2003 การปฏิบัติการของทหารช่าง
  (Engineer Operations)
      - ปีการศึกษา 60
  MS 2004   ยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่
      (Infantry Squad Tactics)
      - ภาคการศึกษาที่ 2/61
  MS 2005 ปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
  (Field Artillery and Anti-aircraft Artillery)
      - ปีการศึกษา 60
      - ปีการศึกษา 61
  MS 3001   ยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด
      (Infantry Platoon Tactics)
      - ปีการศึกษา 61
  MS 3002 ประวัติศาสตร์การสงครามสากล
  (International War History)
  MS 3003 ประวัติศาสตร์การสงครามไทย
  (Thai War History)
      - ปีการศึกษา 60
      - ปีการศึกษา 61
  MS 3004 ภูมิศาสตร์ทางทหาร
  (Military Geograpchi)
  MS 3005 ยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด
  (Calvary Platoon Tactics)
  MS 3006 การสื่อสารทางยุทธวิธี
  (Tactical Communications)
      - ปีการศึกษา 60
      - ปีการศึกษา 61
  MS 4001 การปฏิบัติการพิเศษ
  (Spectial Operations)
      - ปีการศึกษา 60
  MS 4002 การต่อสู้เบ็ดเสร็จ
  (Total Defense)
      - ปีการศึกษา 60
      - ปีการศึกษา 61
  MS 4003   ทหารเรือ ทหารอากาศ และหน่วยงานความมั่นคง
      (Rayal Thai Navy, Royal Thai Air Force and Security Agencies)
  MS 4004   การเขียน และการบรรยายสรุปทางทหาร
      (Military Briefing and Writing)
      - ปีการศึกษา 2561
  MS 4005   ฝ่ายอำนวยการ
      (Staff Study)
  MS 5001 การส่งกำลังบำรุง
  (Logistics)
      - ปีการศึกษา 61
  MS 5002 การปฏิบัติการข่าวสาร
  (Information Operation)
      - ปีการศึกษา 60
      - ปีการศึกษา 61
  MS 5003   ระเบียบงานสารบรรณและสิทธิกำลังพล
      (Content Military Procedures and Rights Troops)
  MS 5004   การศึกษาดุงานในพื้นที่กองทัพภาค
      (The Functional Practices in Army Area)
  MS 5005   ความรู้พื้นฐานของเหล่าที่เลือกรับราชการ
      (The Fundamental of Army Corps)
   
  FT 1101   การฝึกภาคสนาม 1 (Field Training 1)
      การฝึกสุขศาสตร์ทหาร
      (Military Hygiene Training)
      - ปีการศึกษา 61
      การฝึกการป้องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์
      (Measurement of CBRN Protection Traingin)
      - ปีการศึกษา 61
      การฝึกการติดต่อสื่อสารเบื้องต้น
      (Basic Communications Training)
      การฝึกป้อมสนาม เครื่องกีดขวาง การพราง และวัตถุระเบิดและการทำลาย
      (Field Fortifications, Obstacle, Comouflage and Explosives and Demolitions Training)
      การฝึกยิงอาวุธประจำกาย
      (Infantryhman Weapons Training)
      การฝึกบุคคลทำการรบและยุทะวิธีขั้นพื้นฐาน
      (Combat Skills of the Soldier)
  FT 2102   การฝึกภาคสนาม 2 (Field Training 2)
      การฝึกขับรถยนต์ทหาร
      (Driving Military Training)
      การฝึกยิงอาวุธประจำหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์
      (Infantry Unit Weapons and Fire Control Training)
      การฝึกทางยุทะวิธีทหารราบระดับหมู่
      (Infantry Squad Tactics Training)
      การฝึกการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า
      (Cavalry Weapons Traingin)
      การฝึกปืนใหญ่สนาม และปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
      (Field Artillery and Anti-aircraft Artillery Training)
  FT 3103   การฝึกภาสนาม 3 (Field Training 3)
      การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด
      (Infantry Platoon Tactics Training)
      - ปีการศึกษา 61
      การฝึกทางยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด
      (Cavalry Tactics Collective Training)
      การฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ
      (Airborne Training)
      - ปีการศึกษา 2559
  FT 4014   การฝึกภาคสนาม 4 (Field Training 4)
      การฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม
      (Ranger Course)
      - ปีการศึกษา 2559
  FT 5105   การฝึกภาคสนาม 5 (Field Training 5)
      การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก
      - ปีการศึกษา 2561
      (Small Unit Tactics)
      การฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิด
      (Close Combat Training)
      การฝึกการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ
      (Task Forces Operations Training)
      การฝึกปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยตามเหล่าที่เลือกบรรจุรับราชการ
      (The Functional Practices Branch of Service)
      การฝึกเตรียมความพร้อมเป็นนายทหารสัญญาบัตร
      การฝึกเตรียมเป็นผู้ฝึกทหารใหม่
      การฝึกศึกษาอื่น ๆ ที่เหมาะสม