ภาพกิจกรรม / ฝึก นทพ. ชั้นปีที่ 2

กิจกรรม : ฝึก นพท. ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 44

วันที่ : 5 – 16 สิงหาคม 2562

สถานที่ : พัน.ร.รร.จปร. และ รร.จปร.

รายละเอียด :  สวท.รร.จปร. ได้ทำการฝึกวิชาทหารให้กับ นพท. ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 44

ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 0-3739-3010-4 หรือ 0-2241-2691-4 , E-mail : webadmin@crma.rta.mi.th