กองจิตวิทยาและการนำทหาร

พ.อ. ศรัณย์ภัทร  พลศรี

ผอ.กจตน.สวท.รร.จปร.

พ.อ. ศึกษา  วรรักษ์

พ.อ. เชษฐ  ศรีจักรโคตร

พ.อ. นิติ  จิรัตฐิวรุตม์กุล

พ.ท. วัชระ  ขุนชิต

พ.ท. สำเริง  คล้ายมงคล

ร.อ. พลพิศิษฐ์  ศิริประทุม

พ.ต. เทพฤทธิ์  วงศ์ภูมิ

ร.อ. ปวริศ  ไชยลาโภ

พ.ต. ศรนรินทร์  กาญจนะโนพินิจ

ร.อ. กิตติ  กลิ่นหอม

ร.อ. ฐปนรรฆ์  มณีเชษฐา

จ.ส.อ. ดำรงค์ฤทธิ์  จันทร์เอี่ยม
จ.ส.อ.หญิง ศิรัญญา  จันทร์หอม

ส.อ. จิรพัฒน์  วีระคม

นาย เธียรธวัช  คงมั่น

นาย ชาตรี  ฉายาพงษ์