สัญลักษณ์หน่วย

       ภาพพระนเรศวรทรงช้างศึกสีทองบนพื้นสีน้ำเงิน เส้นรอบวงกลมสีเหลืองบนพื้นแดง โดยมีชื่อนามหน่วยเป็นภาษาไทย “ส่วนวิชาทหาร” สีเหลืองอยู่ด้านบน และภาษาอังกฤษ “MILITARY SCIENCE DIVISION” อยู่ด้านล่าง ความหมาย – ภาพพระนเรศวรทรงช้างศึก หมายถึง สัญลักษณ์ของนักรบที่ใช้กลศึก และความกล้าหาญ เอาชนะอริราชศัตรู – สีทอง หมายถึง คุณค่าของทหารที่มีความสำคัญยิ่ง – พื้นสีน้ำเงิน หมายถึง สีประจำหน่วยของ สวท.รร.จปร. – เส้นรอบวงกลมสีเหลืองบนพื้นแดง เป็นสีประจำของ รร.จปร.

ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 0-3739-3010-4 หรือ 0-2241-2691-4 , E-mail : webadmin@crma.rta.mi.th