กองวิชาเหล่ากำลังรบ

ปรัชญา
มีคุณธรรม ยึดมั่นอุดมการณ์ เชี่ยวชาญการรบ

ปณิธาน
มุ่งผลิตผู้นำทหารที่เป็นแบบอย่าง มีคุณลักษณะและขีดความสามารถ
ตามที่กองทัพบกต้องการ

วิสัยทัศน์
กองวิชาเหล่ากำลังรบ ส่วนวิชาทหาร เป็นกลไกในการฝึกศึกษา
วิชาด้านการทหารที่มีคุณภาพ เพื่อนำนักเรียนนายร้อยไปสู่
การเป็นนักรบ นักพัฒนาและสุภาพบุรุษ

ภารกิจ
กองวิชาเหล่ากำลังรบ ส่วนวิชาทหาร มีหน้าที่ฝึกศึกษา
ให้นักเรียนนายร้อยทุกนาย มีความรอบรู้ด้านวิชาทหาร มีลักษณะความเป็นผู้นำ กล้าเสียสละชีวิตเพื่อชาติบ้านเมือง เมื่อเกิดสงคราม
ตลอดจนมีส่วนช่วย ในการพัฒนากองทัพและประเทศชาติ

พ.อ. สัญญา  ยอดพรมทอง

ผอ.กกลร.สวท.รร.จปร.

พ.อ. สิรภพ แก้วชนิด 

อจ.หน.สวท.รร.จปร.

พ.อ.สิริชัย  เอื้อบุณยะนันท์

อจ.หน.สวท.รร.จปร.

พ.อ.รณฤทธิ์  โคตะโน

อจ.หน.สวท.รร.จปร.

พ.ท. นฤดล  รักธรรม

พ.ท.สมภาร  เสาวโร

พ.ต. ศุภกฤต  แก้วพิน

พ.ต. สุเมธ  ดวงใจ

ร.ต. วีรศักดิ์  ภารา

ร.ต. สกนธ์  ศุภลักษณ์

จ.ส.อ. ปิยรัตน์  อ่อนปาน

จ.ส.อ. รุ่งโรจน์  วงษ์ชูเวส

จ.ส.อ. สมชาย  กตัญญู

จ.ส.อ. นครัตน์  เวียงจันทร์

ส.อ. อนันต์  ไผ่ล้อม

ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 0-3739-3010-4 หรือ 0-2241-2691-4 , E-mail : webadmin@crma.rta.mi.th