กองวิชาเหล่ากำลังรบ

ปรัชญา
มีคุณธรรม ยึดมั่นอุดมการณ์ เชี่ยวชาญการรบ

ปณิธาน
มุ่งผลิตผู้นำทหารที่เป็นแบบอย่าง มีคุณลักษณะและขีดความสามารถ
ตามที่กองทัพบกต้องการ

วิสัยทัศน์
กองวิชาเหล่ากำลังรบ ส่วนวิชาทหาร เป็นกลไกในการฝึกศึกษา
วิชาด้านการทหารที่มีคุณภาพ เพื่อนำนักเรียนนายร้อยไปสู่
การเป็นนักรบ นักพัฒนาและสุภาพบุรุษ

ภารกิจ
กองวิชาเหล่ากำลังรบ ส่วนวิชาทหาร มีหน้าที่ฝึกศึกษา
ให้นักเรียนนายร้อยทุกนาย มีความรอบรู้ด้านวิชาทหาร มีลักษณะความเป็นผู้นำ กล้าเสียสละชีวิตเพื่อชาติบ้านเมือง เมื่อเกิดสงคราม
ตลอดจนมีส่วนช่วย ในการพัฒนากองทัพและประเทศชาติ

ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 0-3739-3010-4 หรือ 0-2241-2691-4 , E-mail : webadmin@crma.rta.mi.th