ภาพกิจกรรม สวท.รร.จปร.

ฝึก นพท.ชั้นปีที่ 1

รุ่นที่ 44

พิธีมอบรางวัล

วิชาทหารดีเด่น

นนร. มาเลเซีย

ศึกษาดูงาน

ฝึก ชกท.111

นนร.ชั้นปีที่ 1-3

ประดับยศ/

มอบของที่ระลึก

เปิดการฝึก

ภาคสนาม ปี 61

นนร.ชั้น 5 ดูงาน ทภ.3

 

วันปิยะมหาราช

ปี 62

นนร.ชั้น 5 ฝึกรบระยะประชิด

นนร.ชั้น 5 ฝึก ฉก.

นนร.ชั้นปีที่ 5

ฝึก นทล.

ลอยกระทง ปี 62

จิตอาสา รร.วัดโคกลำดวน

ประดับยศ 15 พ.ย.62

ฝึก นรพ.ชั้นปีที่ 1

รุ่นที่ 56

ฝึก นรช. รุ่นที่ 38

แถลงแผนการฝึก

ภาคสนาม ปี62

ทำบุญปีใหม่ 63

จิตอาสา รร.วัดโยธี

ราษฏร์ศรัทธาธรรม

การฝึกภาคสนาม

ปีการศึกษา2562

รับตรวจคุณภาพ

การศึกษาปี 63

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

มอบรางวัลวิชาทหารดีเด่น ปี63

ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีรับ-ส่งหน้าที่
ผอ.สวท.รร.จปร.

รางวัลวิชาทหารดีเด่น

ปีการศึกษา 2563

พิธีเปิดห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ สวท.รร.จปร.

พิธีรับส่งหน้าที่

ผอ.สวท.รร.จปร.

   ตรวจเยี่ยมการฝึก  

   นนร.ชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 70

การแข่งขันทักษะทาง

ทหาร นนร.

สวดมนต์ถวายพระพรฯ
เปิดการฝึกภาคสนาม 2565
ผบ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยม สวท.ฯ
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 0-3739-3010-4 หรือ 0-2241-2691-4 , E-mail : webadmin@crma.rta.mi.th