ภาพกิจกรรม /  21 – 22 พฤศจิกายน 2566 สวท.รร.จปร. โดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การเตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินวิทยฐานะ ของครู อาจารย์ สวท.รร.จปร.