กองวิชาฝ่ายอำนวยการและวิชาทั่วไป

ปรัชญา
รอบรู้เรื่องฝ่ายอำนวยการ มีพื้นฐานเรื่องยุทธศาสตร์ ฉลาดในการแก้ปัญหา

ปณิธาน
ทุ่มเททรัพยากรทั้งสิ้น ดำเนินการในเรื่องการเรียนการสอนการฝึก ของนักเรียนนายร้อยในวิชาฝ่ายอำนวยการ และวิชายุทธศาสตร์เบื้องต้น ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตรับราชการได้

วิสัยทัศน์
กองวิชาฝ่ายอำนวยการและวิชาทั่วไป ส่วนวิชาทหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้ความรู้ ประสบการณ์ ในงานของฝ่ายอำนวยการ และเรื่อยุทธศาสตร์ทั่วไป สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ภารกิจ
กองวิชาฝ่ายอำนวยการและวิชาทั่วไป ปฏิบัติตามนโยบายของ รร.จปร. และคำสั่งของสวท.รร.จปร. เกี่ยวกับการเรียนการสอน ในวิชาฝ่ายอำนวยการและวิชาทั่วไป ให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตร รวมทั้งประสานงาน และดำเนินการฝึกให้กับ นนร. ตามหลักสูตรการฝึกที่ได้รับมอบ รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหว พัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาระบบการเรียนการสอนตามที่รับผิดชอบ

ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 0-3739-3010-4 หรือ 0-2241-2691-4 , E-mail : webadmin@crma.rta.mi.th