กองวิชาเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ

ปรัชญา
รอบรู้เรื่องการช่วยรบ ครันครบตามยุทธวิธี

ปณิธาน
มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตร ที่มีความรู้ด้านการทหาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติการช่วยรบในหน่วยระดับหมวดปฏิบัติการรบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์
กองวิชาเหล่าสนับสนุนการรบ เป็นกลไกในการฝึกศึกษาวิชาการทหารด้านการช่วยรบที่มีคุณภาพ ก้าวทันต่อสิ่งแวดล้อม และการปลี่ยนแปลงของสถานการณ์

ภารกิจ
กองวิชาเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ ปฏิบัติงานตามพันธกิจของ ส่วนวิชาทหาร
ที่มีหน้าที่ฝึกศึกษา ให้กับนักเรียนนายร้อย ให้มีความรู้ทางวิชาการทหาร
เกี่ยวกับการช่วยรบ สามารถนำไปใช้กับหน่วยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่วนช่วยพัฒนากองทัพและประเทศชาติ

พ.อ.รัฎฐกรณ์  ไทยสีหราช

ผอ.กสสช.สวท.รร.จปร.

พ.อ.พิงการ  สายจันทร์

อจ.หน.สวท.รร.จปร.

พ.อ.(หญิง) สมใจ  คงศิลป์

อจ.หน.สวท.รร.จปร.

พ.อ.คมกฤช  เวกชาลิกานน

อจ.หน.สวท.รร.จปร.

อจ.หน.สวท.รร.จปร.

ร.ท.สุวิทชัย  บัวทุม

จ.ส.อ.สุภาพ  มะกรูดอินทร์

จ.ส.อ.สถิตพงษ์  ท้วมสุนทร

ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 0-3739-3010-4 หรือ 0-2241-2691-4 , E-mail : webadmin@crma.rta.mi.th