กองวิชาเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ

ปรัชญา
รอบรู้เรื่องการช่วยรบ ครันครบตามยุทธวิธี

ปณิธาน
มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตร ที่มีความรู้ด้านการทหาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติการช่วยรบในหน่วยระดับหมวดปฏิบัติการรบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์
กองวิชาเหล่าสนับสนุนการรบ เป็นกลไกในการฝึกศึกษาวิชาการทหารด้านการช่วยรบที่มีคุณภาพ ก้าวทันต่อสิ่งแวดล้อม และการปลี่ยนแปลงของสถานการณ์

ภารกิจ
กองวิชาเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ ปฏิบัติงานตามพันธกิจของ ส่วนวิชาทหาร
ที่มีหน้าที่ฝึกศึกษา ให้กับนักเรียนนายร้อย ให้มีความรู้ทางวิชาการทหาร
เกี่ยวกับการช่วยรบ สามารถนำไปใช้กับหน่วยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่วนช่วยพัฒนากองทัพและประเทศชาติ

ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 0-3739-3010-4 หรือ 0-2241-2691-4 , E-mail : webadmin@crma.rta.mi.th