กองวิชาเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ

ปรัชญา
รู้เหล่า รู้กิจ รู้กาล รู้ประสานงานสู่ผลสำเร็จ

ปณิธาน
มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตร ที่มีความรู้ด้านการทหาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติการช่วยรบในหน่วยระดับหมวดปฏิบัติการรบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์
เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ หน้าที่ ขีดความสามารถและขีดจำกัดของเหล่าต่างๆ สามารภวางแผนประสานการปฏิบัติในการส่งกำลังบำรุงของ ทบ. ตามหลักนิยม เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาความรู้ในระดับที่สูงขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจ
กองวิชาเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ ปฏิบัติงานตามพันธกิจของ ส่วนวิชาทหาร
ที่มีหน้าที่ฝึกศึกษา ให้กับนักเรียนนายร้อย ให้มีความรู้ทางวิชาการทหาร
เกี่ยวกับการช่วยรบ สามารถนำไปใช้กับหน่วยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่วนช่วยพัฒนากองทัพและประเทศชาติ

ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 0-3739-3010-4 หรือ 0-2241-2691-4 , E-mail : webadmin@crma.rta.mi.th