กองบังคับการเตรียมการ

ปรัชญา
เตรียมการดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม

ปณิธาน
มุ่งดำเนินงานฝ่ายอำนวยการ การงบประมาณ และการฝึกศึกษา
เพื่อให้การปฏิบัติโดยรวม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์
กองบังคับการเตรียมการ เป็นกลไกในการอำนวยการ การงบประมาณ
และการฝึกศึกษาวิชาทหาร ให้มีคุณภาพ ก้าวทันต่อสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์

ภารกิจ
กองบังคับการเตรียมการ มีหน้าที่ ดำเนินกิจการด้านฝ่ายอำนวยการ งบประมาณและการอำนวยการฝึกศึกษาวิชาทหาร ของนักเรียนนายร้อยให้เป็นไปตามหลักสูตร อย่างมีประสิทธิภาพ

พ.อ.จิระเดช  วงศ์สุวัฒน์

ผอ.กตก.สวท.รร.จปร.

พ.อ. วรชาติ  มีกระจ่าง

รอง ผอ.กตก.สวท.รร.จปร.

พ.อ.ณรงค์  พุมมา

หน.แผนกกำลังพล สวท.รร.จปร.

พ.อ.อาทมาต  เนติ

หน.แผนกฝึกศึกษา สวท.รร.จปร.

พ.ท.สุภทัต  บัวชุม

หน.แผนกสนับสนุน สวท.รร.จปร.

พ.ท.จักรกฤษณ์  แก้วพิลูน

ร.อ.ทรงธรรม  แก้วอ่อง

ร.อ.สมบัติ  ดวงแก้ว

ร.ท.สุรพงษ์  เชยจันทา

จ.ส.อ.ยืนยง  จันพุฒ

จ.ส.อ.กิตติกาญจน์  แสงณรงค์ไชย

จ.ส.อ.วรวุฒ  กล่องแก้ว

จ.ส.อ.สมกิจ  บุญล้อม

จ.ส.อ.ปรีชา  รุ่งเรือง

จ.ส.อ.วีระพงษ์  สุขบรม

จ.ส.อ.วัฒนา  สมดวงศรี

จ.ส.อ.สมชาติ  จันทร์เอี่ยม

จ.ส.อ.สุขนิรันดร์  วงศ์ธนพิศุทธิ์

จ.ส.อ.ณัฐวัตร  สุขนิน

จ.ส.อ.สุภาพ  บุญทาสิน

จ.ส.อ.พิสิษฐ์  พรรณสมัย

จ.ส.อ.ธานินทร์  ธรรมภักดี

จ.ส.อ.นคริทร์  เวียงจันทร์

จ.ส.อ.ณัฐพล  เบียดนอก

จ.ส.อ.ธรรมรงค์  สิตวงษ์

จ.ส.อ.สมหมาย  พุทธา

จ.ส.อ.ชรินทร์  รุ่งอินทร์

จ.ส.อ.สุนทร  เข็มพันธ์

ส.อ.สรรชัย  หนูปั้น

ส.ต.วสันต์  ยันตะศิริ

ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 0-3739-3010-4 หรือ 0-2241-2691-4 , E-mail : webadmin@crma.rta.mi.th