กองบังคับการเตรียมการ

ปรัชญา
เตรียมการดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม

ปณิธาน
มุ่งดำเนินงานฝ่ายอำนวยการ การงบประมาณ และการฝึกศึกษา
เพื่อให้การปฏิบัติโดยรวม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์
กองบังคับการเตรียมการ เป็นกลไกในการอำนวยการ การงบประมาณ
และการฝึกศึกษาวิชาทหาร ให้มีคุณภาพ ก้าวทันต่อสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์

ภารกิจ
กองบังคับการเตรียมการ มีหน้าที่ ดำเนินกิจการด้านฝ่ายอำนวยการ งบประมาณและการอำนวยการฝึกศึกษาวิชาทหาร ของนักเรียนนายร้อยให้เป็นไปตามหลักสูตร อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 0-3739-3010-4 หรือ 0-2241-2691-4 , E-mail : webadmin@crma.rta.mi.th