โครงสร้างส่วนราชการ

สวท.รร.จปร. เป็นหน่วยขึ้นตรงของ รร.จปร. มีการจัดหน่วยตามอัตราเฉพาะกิจที่ 4400 โครงสร้างการจัดส่วนราชการ ประกอบด้วย กองบังคับการเตรียมการ กองวิชาต่าง ๆ จำนวน 7 กองวิชา ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล และสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 0-3739-3010-4 หรือ 0-2241-2691-4 , E-mail : webadmin@crma.rta.mi.th