นโยบาย ภารกิจ/พันธกิจ

นโยบาย

ดำเนินงานตามนโยบายของ รร.จปร. และกรอบความต้องการ นนร. ของ ทบ. โดยร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม ดังนี้

1.ให้มีการจัดการฝึกศึกษาวิชาทหารที่เป็นเลิศ เพื่อให้ นนร. เป็นนายทหารชั้นดีตามความต้องการของกองทัพบก
2. ปลูกฝังให้กำลังพลและ นนร. น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
3. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้หลัก 5 ส. มาปรับปรุงการดำเนินการและพื้นที่หน่วยรับผิดชอบ

ภารกิจ/พันธกิจ

สวท.รร.จปร. มีหน้าที่ฝึกศึกษาให้ นนร. มีความรู้ทางวิชาด้านการทหาร สามารถเป็นผู้บังคับบัญชาและนำหน่วยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่วนช่วยใน การพัฒนากองทัพและประเทศชาติ

ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 0-3739-3010-4 หรือ 0-2241-2691-4 , E-mail : webadmin@crma.rta.mi.th