ประวัติหน่วย

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดโรงเรียนนายร้อยขึ้นเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๓๐ นั้น โรงเรียนสราญรมย์ได้กำหนดให้นักเรียนนายร้อย ได้ศึกษาเล่าเรียน ทั้งในด้านวิชาการและวิชาทหาร โดยการศึกษาวิชาทหารในสมัยนั้น กำหนดให้ศึกษาในวิชา หัดปืน หัดเดิน หัดยิง หัดวิชาฟอต์พิเคชั่น(ป้อมค่าย) หัดพิชัยสงคราม ครูผู้สอนส่วนใหญ่จะใช้ครูต่างประเทศเป็นผู้สอน

.

ต่อมา พ.ศ.๒๔๓๕ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมยุทธนาธิการ จัดตั้งกรมยุทธศึกษาขึ้น เพื่อให้มีหน้าที่อำนวยการสอนนักเรียน ของโรงเรียนสราญรมย์

พ.ศ.๒๔๖๗ กระทรวงกลาโหม ได้จัดให้มีกองวิชาทหาร กรมยุทธศึกษาทหารบกขึ้น มีหน้าที่วางแผนแผนกวิชาทหาร และสอนนักเรียนนายร้อยชั้นมัธยม และนักเรียนนายดาบ

พ.ศ.๒๔๗๕ กระทรวงกลาโหมได้จัดระเบียบข้อบังคับ และกำหนดหน้าที่ต่างๆ ในกระทรวงกลาโหมใหม่ โดยการจัดระเบียบในกรมยุทธศึกษาทหารบก ได้กำหนดให้จัดเป็นแผนกและกอง ดังนี้ แผนกวิชาสามัญ แผนกวิชาทหาร แผนกอนุศาสนาจารย์ แผนกโรงเรียนนายทหารสัมภาระ กองโรงเรียนนายร้อย สำหรับแผนกวิชาทหาร ให้มีหน้าที่สอนวิชาทหาร

พ.ศ.๒๔๘๙ กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ” โรงเรียนนายร้อยทหารบก” สำหรับแผนกที่ ๒ กรมยุทธศึกษาทหารบก เปลี่ยนนามหน่วยเป็น แผนกวิชาทหาร

วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๐ โรงเรียนนายร้อยทหารบก ได้มีการจัดหน่วยใหม่ดังนี้ กองบังคับการโรงเรียนนายร้อยทหารบก แผนกศึกษา แผนกปกครอง กองเสนารักษ์ สำหรับแผนกวิชาทหาร เปลี่ยนเป็น หมวดวิชาฝ่ายยุทธวิธี และหมวดวิชาทหารฝ่ายเทคนิค โดยไปขึ้นตรงกับแผนกศึกษา

พ.ศ.๒๕๒๑ กองวิชาทหารปรับเป็น ส่วนวิชาทหาร ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๘/๒๑ เรื่อง แก้ไขอัตรากองทัพบก ๒๕๐๖ (ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๑๓ ม.ค.๒๑ ขึ้นตรงต่อ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.ศ.๒๕๓๐ ส่วนวิชาทหารประกอบด้วย ๑ กองบังคับการ และ ๖ กองวิชา ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๖๕/๓๐ ลงวันที่ ๕ มี.ค.๓๐

พ.ศ.๒๕๕๗ ผู้อำนวยการส่วนวิชาทหาร เป็นอัตรา พลตรี ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๓๒/๕๗ เรื่องแก้ไขอัตรากองทัพบก ๒๕๐๖ (เครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๕ ก.ย.๕๗

วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระราชทานชื่อโรงเรียนนายร้อยทหารบกใหม่เป็น ” โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า “

พ.ศ.๒๔๙๖ แผนกวิชาทหาร จัดเป็นหน่วยขึ้นตรงของ กองนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.ศ.๒๕๐๒ ให้ กองวิชาทหาร ขึ้นตรงต่อ กรมนักเรียนนายร้อย

พ.ศ.๒๕๐๙ กองวิชาทหาร ขึ้นตรงต่อ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตามคำสั่งกองทัพบก(เฉพาะ) ที่ ๑๔/๐๙ ลงวันที่ ๒๓ ก.พ.๐๙

ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 0-3739-3010-4 หรือ 0-2241-2691-4 , E-mail : webadmin@crma.rta.mi.th