ผู้บังคับบัญชา

พล.ต. องอาจ  พิมพ์ทนต์
ผอ.สวท.รร.จปร.

พ.อ. ชุมพล พิมพาภรณ์
รอง ผอ.สวท.รร.จปร. (๑)
      พ.อ. กรีฑา  ศรีลัด
รอง ผอ.สวท.รร.จปร.(๒)

พ.อ. จิระเดช  วงศ์สุวัฒน์    ผอ.กตก.สวท.รร.จปร

พ.อ. ศรัณย์ภัทร  พลศรี
ผอ.กจตน.สวท.รร.จปร.

พ.อ.สัญญา  ยอดพรมทอง
ผอ
.กกลร.สวท.รร.จปร.
  พ.อ. ฐานันตรีย์  เปาวรัตน์
    ผอ.กสสก.สวท.รร.จปร.

พ.อ.รัฎฐกรณ์ ไทยสีหราช
ผอ.กสสช.สวท.รร.จปร.

พ.อ. ชยานันท์ ทองจันทร์
ผอ.กฝอ./ทป.สวท.รร.จปร.

พ.อ.สนธิเดช พูลสวัสดิ์
อจ.ผอ.กสพศ.สวท.รร.จปร.

พ.อ.วรชาติ  มีกระจ่าง
หก.กปศ.สวท.รร.จปร.

ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 0-3739-3010-4 หรือ 0-2241-2691-4 , E-mail : webadmin@crma.rta.mi.th