ติดต่อเรา

  ที่อยู่  : ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร
             ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001

  เบอร์โทรศัพท์ : 0-3739-3010-4 หรือ 0-2241-2691-4

  อีเมล : webadmin@crma.rta.mi.th

ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 0-3739-3010-4 หรือ 0-2241-2691-4 , E-mail : webadmin@crma.rta.mi.th