กองวิชาประวัติศาสตร์การสงคราม

ปรัชญา
รู้อดีต รู้ปัจจุบัน รู้อนาคต

ปณิธาน
มุ่งหวังให้นักเรียนนายร้อย มีความรู้ประวัติศาสตร์การสงครามครั้งสำคัญ ทั้งของไทยและของต่างประเทศ นำแนว ความคิด การปฏิบัติ เล่ห์กล บทเรียนจากการรบ หลักการสงครามที่นำมาใช้ ไปประยุกต์ใช้ในโอกาสอันเหมาะสม

วิสัยทัศน์
เพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้ศึกษาประวัติศาสตร์การสงคราม
มองเห็นภาพการสงครามที่ผ่านมา แล้วนำประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา
นำไปใช้แก้ปัญหาการทำสงครามได้จริง

ภารกิจ
กองวิชาประวัติศาสตร์การสงคราม ปฏิบัติงานตามพันธกิจของส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยในภาคการศึกษามีหน้าที่ให้การศึกษาแก่ นักเรียนนายร้อย ในวิชาประวัติศาสตร์การสงครามสากล ( MS3005 )
ในภาคการศึกษา ที่ ๑ และวิชาประวัติศาสตร์การสงครามไทย ( MS3006 )
ในภาคเรียนที่ ๒ เพื่อให้นักเรียนนายร้อย มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการรบ ที่สำคัญทั้งของไทยและของต่างประเทศ ตลอดจนได้นำแนวความคิด
การปฏิบัติ เล่ห์กลบทเรียนจากการรบ หลักการสงครามที่นำมาใช้ไปประยุกต์ใช้ในโอกาสอันเหมาะสมต่อไป

ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 0-3739-3010-4 หรือ 0-2241-2691-4 , E-mail : webadmin@crma.rta.mi.th