ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปรัชญา
ล้ำเลิศวิชาทหาร เชี่ยวชาญยุทธวิธี ภักดีต่อแผ่นดิน

ปณิธาน
มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้มีความรู้ด้านการทหาร มีสติปัญญา เป็นผู้นำหน่วย และสามารถนำหน่วยระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์
ส่วนวิชาทหาร เป็นกลไกในการฝึกศึกษาด้านวิชาทหาร ที่มีคุณภาพ ทันสมัย ก้าวทัน ต่อเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง

ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 0-3739-3010-4 หรือ 0-2241-2691-4 , E-mail : webadmin@crma.rta.mi.th