ปรัชญา

เชี่ยวชาญวิชาการสงครามพิเศษ ป้องเขตปฐพี

ด้วยพลังเงียบเฉียบขาด

ปณิธาน

ให้การฝึกศึกษาอบรม นักเรียนนายร้อยให้เป็นผู้นำทหาร

ระดับชุดปฏิบัติการในหน่วยรบพิเศษของกองทัพ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

กองวิชาสงครามพิเศษ ส่วนวิชาทหารโรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า เป็นกลไกการฝึกศึกษาวิชาทหารด้านการรบพิเศษ

และความมั่นคงที่ทันสมัย ก้าวทันต่อเหตุการณ์

และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

พันธกิจ

กองวิชาสงครามพิเศษ ส่วนวิชาทหารโรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า มีหน้าที่ฝึกศึกษาให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้พื้นฐาน

ทางวิชาด้านการรบพิเศษและความมั่นคง ให้เป็นไปตามแผนและ

กำหนดเวลาของเกณฑ์การศึกษาวิชาทหาร

ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 0-3739-3010-4 หรือ 0-2241-2691-4 , E-mail : webadmin@crma.rta.mi.th