ปรัชญา

เชี่ยวชาญวิชาการสงครามพิเศษ ป้องเขตปฐพี

ด้วยพลังเงียบเฉียบขาด

ปณิธาน

ให้การฝึกศึกษาอบรม นักเรียนนายร้อยให้เป็นผู้นำทหาร

ระดับชุดปฏิบัติการในหน่วยรบพิเศษของกองทัพ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

กองวิชาสงครามพิเศษ ส่วนวิชาทหารโรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า เป็นกลไกการฝึกศึกษาวิชาทหารด้านการรบพิเศษ

และความมั่นคงที่ทันสมัย ก้าวทันต่อเหตุการณ์

และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

พันธกิจ

กองวิชาสงครามพิเศษ ส่วนวิชาทหารโรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า มีหน้าที่ฝึกศึกษาให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้พื้นฐาน

ทางวิชาด้านการรบพิเศษและความมั่นคง ให้เป็นไปตามแผนและ

กำหนดเวลาของเกณฑ์การศึกษาวิชาทหาร

ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

พ.อ.สนธิเดช  พูลสวัสดิ์

อจ.ผอ.กสพศ.สวท.รร.จปร.

พ.อ.สุดใจ  ฉ่ำศิริ

อจ.หน.ผรพศ.กสพศ.สวท.รร.จปร.

พ.อ.อาทมาต  เนติ

อจ.หน.ผคม.กสพศ.สวท.รร.จปร.

พ.ท.คมสัน  ศาสน์ประดิษฐ์

พ.ท.ไกรวุฒิ  แก้วรักษา

พ.ท.สมพร  จิตรตรง

พ.ท.จักรกฤษณ์  แก้วพิลูน

พ.ท.สุภทัต  บัวชุม

พ.ต.ศุภกิจ  แก้วพิน

ร.อ.สมบัติ  ดวงแก้ว

จ.ส.ท.ธำมรงค์  ยางพฤกษ์

จ.ส.ต.วุฒิพงษ์  ปาจันทร์

ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 0-3739-3010-4 หรือ 0-2241-2691-4 , E-mail : webadmin@crma.rta.mi.th