กองวิชาเหล่าสนับสนุนการรบ

ปรัชญา
เชี่ยวชาญยุทธวิธี เทคโนโลยีก้าวไกล
รักในวิชาการ สืบสานคุณธรรม

ปณิธาน
ให้การฝึกศึกษา นักเรียนนายร้อย ให้มีความรู้ความชำนาญด้าน
คุณลักษณะ เทคนิค และยุทธวิธี ของเหล่าทหารปืนใหญ่ เหล่าทหารช่าง
และเหล่าทหารสื่อสาร เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาหลักสูตร
ตามแนวทางรับราชการ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์
กองวิชาเหล่าสนับสนุนการรบเป็นกลไก การฝึกศึกษาด้านการทหาร
ของส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่มีคุณภาพ ทันสมัย
ก้าวทันต่อเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลง

ภารกิจ
กองวิชาเหล่าสนับสนุนการรบ ปฏิบัติงานตามพันธกิจของส่วนวิชาทหาร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยในภาคการศึกษา มีหน้าที่ให้การศึกษา นักเรียนนายร้อย ในวิชาการป้องกันภัยทางอากาศของหน่วยทหาร
และการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด ในภาคการฝึก มีหน้าที่ วางแผน
อำนวยการ จัดการฝึก ในวิชาการปฏิบัติงานของหน่วยทหารปืนใหญ่สนามและหน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน วิชาป้อมสนาม วัตถุระเบิดและการทำลาย และวิชาการติดต่อสื่อสารเบื้องต้น ตลอดจนรับผิดชอบการดำเนินงาน
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์
ต่อการเรียนการสอนของนักเรียนนายร้อย ตลอดจนการปฏิบัติงานภายในหน่วย

ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 0-3739-3010-4 หรือ 0-2241-2691-4 , E-mail : webadmin@crma.rta.mi.th