ภาพกิจกรรม / ประดับยศ 15 พ.ย.62

พล.ต. ประมวล  จันทร์ศรี  เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่  ร.อ. ทรงธรรม  แก้วอ่อง, ร.อ. สมบัติ  ดวงแก้ว, ร.ท.สุรพงษ์  เชยจันทา และ จ.ส.ท. ธรรมรงค์  ยางพฤกษ์  เมื่อวันที่ 15 พ.ย.62 ณ ห้องผ่านฟ้าลำรึก สวท.รร.จปร.