ภาพกิจกรรม / นนร.ชั้น 5 ฝึก ฉก.

เมื่อวันที่ 13-18 ต.ค.62 กกลร.สวท.รร.จปร. ได้นำ นนร.ชั้นปีที่ 5 ฝึกการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ(การ รปภ.บุคคลสำคัญ / การคุ้มครองสถานที่ตั้ง-สถานที่สำคัญ / การยิงประกอบการเคลื่นที่ / การสังเกตและสะกดรอย / การลองสถานการณ์ / การปิดล้อมตรวจค้น) ณ ศร.