ภาพกิจกรรม / 16 ตุลาคม 2566 พลตรี กรีฑา ศรีลัด ผอ.สวท.รร.จปร. ร่วมคณะผบ.รร.จปร. ในการตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 71 ณ ศูนย์การทหารราบ จ.ประจวบคีรีขันธ์