ภาพกิจกรรม / การแข่งขันกีฬาทางทหาร

สวท.รร.จปร. ร่วมกับ กรม นนร.รอ. ได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางทหาร นนร. CRMA COMPETITION ครั้งที่ 1
ใน วันศุกร์ ที่ 7 ต.ค. 65 เวลา 1500 – 1700  ณ ลานหน้า บก. รร.จปร จำนวน 8 สถานี โดยมี พล.ท. ปิยพงศ์  กลิ่นพันธ์ุ ผบ.รร.จปร. เป็นประธาน