ภาพกิจกรรม / ลอยกระทง ปี 62

กำลังพล ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า