ภาพกิจกรรม / นนร.มาเลเซีย ศึกษาดูงาน ณ รร.จปร.

กิจกรรม : นนร. มาเลเซีย ศึกษาดูงาน ณ รร.จปร.

วันที่ : 19 สิงหาคม 2562

สถานที่ : อาคารเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีชั้นสูง RANGE-3000

รายละเอียด :  ผู้บังคับบัญชาพร้อมด้วย นนร.มาเลเซีย เข้าดูงานเครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์ RANGE-3000 โดยมี พ.อ.ตรียุทธ์  ศรีขวัญ เป็นผู้บรรยาย

ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 0-3739-3010-4 หรือ 0-2241-2691-4 , E-mail : webadmin@crma.rta.mi.th