ภาพการฝึกภาคสนาม นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ประจำปีการศึกษา 2562

แถลงแผนการฝึก

พิธีเปิดการฝึก

ส่งทางอากาศ

การรบแบบจู่โจม

การใช้ยุทโธปกรณ์ทหารม้า

คชรน.+สศ.

ขับรถยนต์ทหาร

ยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด

ป้อมสนามฯ วัตถุระเบิด
และการทำลาย

ฝึกยิงอาวุธประจำหน่วย

การติดต่อสื่อสาร

ป. / ปตอ.

ยุทธวิธีทหารม้า
ระดับหมวด

ยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่

อาวุธประจำกาย

บุคคลทำการรบ