ฝึกภาคสนาม 62 / ฝึกหทารราบระดับหมู่

นนร.ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 70 ทำการฝึกยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ ในห้วง 18 – 28 มี.ค.63  ณ พล.ร.9 กาญจนบุรี