ฝึกภาคสนาม 62 / ฝึกขับรถยนต์ทหาร

นนร.ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 70 เข้ารับการฝึก วิชาการฝึกขับรถยนต์ทหาร เมื่อวันที่ 23-28 ม.ค.63 ณ ศฝ.ขส.ทบ. จว.กาญจนบุรี